1.6 Про професійних творчих працівників та творчі спілки | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

1.6 Про професійних творчих працівників та творчі спілки

Article without translation

Про професійних творчих працівників та творчі спілки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.312 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1537-III  ( 1537-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.159
N 2547-III  ( 2547-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.199
N 1407-IV   ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
N 2778-VI   ( 2778-17 ) від 14.12.2010, ВВР, 2011, N 24, ст.168
N 3205-VI   ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3270-VI   ( 3270-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.459
N 5461-VI   ( 5461-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N  5, ст.62
N  835-VIII (  835-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N  2, ст.17
N 1666-VIII ( 1666-19 ) від 06.10.2016, ВВР, 2016, N 47, ст.800
N 2415-VIII ( 2415-19 ) від 15.05.2018, ВВР, 2018, N 32, ст.342
N 2581-VIII ( 2581-19 ) від 02.10.2018 }

Цей Закон   визначає   правовий  статус  професійних  творчих
працівників,  встановлює   правові,   соціальні,   економічні   та
організаційні  засади  діяльності творчих спілок у галузі культури
та мистецтва.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  у  такому
значенні:

професійний  творчий  працівник - особа, яка провадить творчу
діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або
інтерпретація творів  у  сфері  культури  та  мистецтва,  публічно
представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного
виконання,  кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої
спілки,  та/або  має  державні  нагороди  за  діяльність  у  сфері
культури  і  мистецтва;  { Абзац другий статті 1 в редакції Закону
N 2778-VI ( 2778-17 ) від 14.12.2010 }

творча спілка - добровільне  об'єднання  професійних  творчих
працівників  відповідного  фахового  напряму  в галузі культури та
мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту;

творча  діяльність  -  індивідуальна чи колективна творчість,
результатом  якої  є створення або інтерпретація творів,  що мають
культурну  цінність.  { Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону
N 2778-VI ( 2778-17 ) від 14.12.2010 }

Стаття 2.  Законодавство про професійних творчих
працівників та творчі спілки

Законодавство про  професійних  творчих працівників та творчі
спілки складається з Конституції України  (  254к/96-ВР  ),  цього
Закону,  інших нормативно-правових актів,  що регулюють діяльність
творчих спілок.

Стаття 3.  Принципи та основні напрями
діяльності творчих спілок

Творча спілка діє на принципах  добровільного  об'єднання  її
членів,  які  належать  до  одного  фахового  напряму  культури та
мистецтва,  самоврядування,  взаємодопомоги   і   співробітництва,
невтручання у творчий  процес,  вільного  вибору  форм  і  методів
творчої діяльності,  визнання авторських прав.  У кожному фаховому
напрямі може бути створено одне або  більше  добровільних  творчих
об'єднань.

Член  творчої  спілки  має  право в будь-який час зупинити чи
припинити  своє  членство у творчій спілці шляхом подання заяви до
статутних  органів  творчої  спілки.  Членство  у  творчій  спілці
зупиняється  чи  припиняється  з  дня  подання  такої  заяви та не
потребує  додаткових  рішень.  З  цього  самого  дня  припиняється
перебування  члена  творчої спілки на будь-яких виборних посадах у
творчій спілці.

{  Статтю  3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 835-VIII
( 835-19 ) від 26.11.2015 }

Дія  частини  другої  цієї  статті  не  поширюється на членів
творчої   спілки,   обраних  на  посади  керівника  та  заступника
керівника  творчої  спілки.  Членство  в творчій спілці зазначених
керівників  припиняється  з дня, наступного за днем обрання нового
керівника чи його заступника.

{  Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1666-VIII
( 1666-19 ) від 06.10.2016 }

Творчі  спілки  незалежні  у  своїй  статутній діяльності від
державних  органів  і органів місцевого самоврядування, політичних
партій, інших громадських організацій.

{  Частина  статті  3  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Основними напрямами діяльності творчої спілки є:

творча діяльність у галузі культури і мистецтва;

розвиток національної культури та  мистецтва,  розроблення  і
втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих
конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;

створення умов  для  творчої праці,  підвищення професійного,
наукового та  загальнокультурного  рівня  членів  творчої  спілки,
виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної
та загальнолюдської культури;

пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

видання газет,  журналів, книг та іншої друкованої продукції,
створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою
популяризації  досягнень  української  та  світової   культури   і
мистецтва, творчого доробку членів спілок;

турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів
творчої спілки;

сприяння відродженню,  розвиткові та  популяризації  народної
творчості,  творчому  використанню  народних традицій у розвиткові
культури    та     мистецтва,     збереженню     та     збагаченню
історико-культурної   спадщини  та  довкілля,  проведенню  масових
культурно-просвітницьких заходів,     а     також      утвердженню
демократичних, загальнолюдських цінностей;

постійна співпраця  з  педагогічними та науково-педагогічними
колективами навчальних закладів;

подання допомоги  в  навчально-виховній  роботі  педагогічним
колективам   у   патріотичному,  культурному  та  інтелектуальному
розвитку дітей  та  молоді,  у  морально-етичному  та  естетичному
вихованні;

сприяння обміну  культурними цінностями,  співробітництво між
діячами  культури  і  мистецтва  різних  країн,  національними   і
міжнародними організаціями культури та мистецтв;

виховання поваги  до історико-культурних цінностей,  традицій
українського та інших народів.

Основні напрями діяльності творчої спілки,  зазначені  у  цій
статті, враховуються при вирішенні питання про надання громадській
організації статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності.

Стаття 4. Взаємовідносини творчих спілок і держави

Держава забезпечує  підтримку  і  захист  законних  прав   та
інтересів  творчих  спілок,  гарантує однакові умови для виконання
ними статутних завдань і цілей.

З метою підтримки творчих спілок в  реалізації  їх  статутних
завдань держава:

сприяє розвиткові творчих спілок, їх діяльності щодо творення
національної      культури      та      мистецтва,      проведенню
культурно-мистецьких заходів;

надає творчим   спілкам   дотації   та   розміщує    державні
замовлення;

надає необхідну   інформацію   для   забезпечення  діяльності
творчих спілок;

гарантує професійний та  соціальний  захист  членів  творчих
спілок,  охорону  їх  авторських  та суміжних прав; ( Абзац п'ятий
частини  другої  статті  4 в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 )
від 03.02.2004 )

залучає творчі    спілки    до   підготовки   законопроектів,
розроблення  загальнодержавних   програм   національно-культурного
розвитку,    інших    соціально   важливих   культурологічних   та
соціально-політичних заходів.

Стаття 5. Статут творчої спілки

Творча спілка  діє  на  підставі  статуту,   що   приймається
загальними зборами (з'їздом, конференцією).

Статут творчої  спілки  не  повинен  суперечити законодавству
України.

У статуті творчої спілки має бути визначено:

найменування,     статус     творчої    спілки,    професійна
спрямованість;  { Абзац другий частини третьої статті 5 в редакції
Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }

цілі, завдання і основні форми діяльності творчої спілки;

умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї;

права і обов'язки членів творчої спілки;

територіальні осередки творчої спілки;

структура, порядок  створення та компетенція виборних органів
творчої спілки, строки та механізм здійснення їх повноважень;

джерела формування майна та коштів творчої спілки  і  порядок
їх використання;

порядок реорганізації   та   припинення   діяльності  творчої
спілки.

До статуту можуть  включатися  інші  положення,  пов'язані  з
особливостями діяльності творчої спілки.

Стаття 6. Соціальний захист професійного творчого працівника

Професійний творчий працівник користується правом на державне
соціальне страхування,  оплату  праці  відповідно   до   професії,
кваліфікації та особистого трудового внеску,  належні умови праці,
пенсійне забезпечення згідно з законодавством України.

Професійний творчий працівник може мати статус  як  найманого
працівника, так і особи, яка не працює за наймом.

Професійним творчим працівникам, які  зробили  вагомий внесок
у   розвиток   національної   культури   та   мистецтва,    можуть
встановлюватися  державні  стипендії  відповідно  до законодавства
України.

Професійним творчим працівникам - членам творчої  спілки  для
забезпечення  умов для творчої діяльності надається окрема кімната
(кабінет,  майстерня) або додаткова жила площа розміром не менш як
20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі.

Професійним творчим   працівникам  -  членам  творчих  спілок
гарантується додатковий соціальний захист.  Вони можуть одержувати
фінансову   та  іншу  матеріальну  допомогу,  доплату  до  пенсій,
користуватися закладами   охорони   здоров'я  відповідних  творчих
спілок,  будинками творчості, будинками-інтернатами (пансіонатами)
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю згідно з статутними
положеннями,  матеріальними  і  фінансовими  можливостями  творчої
спілки.

{  Частина  п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2581-VIII ( 2581-19 ) від 02.10.2018 }

Р о з д і л II

ПОРЯДОК ЗАСНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧИХ СПІЛОК

Стаття 7. Статус творчих спілок

Творчі спілки   України   можуть   мати   всеукраїнський   та
регіональний (місцевий) статус.

До всеукраїнських творчих спілок належать спілки,  діяльність
яких  поширюється  на  територію всієї України і які мають місцеві
творчі осередки у більшості її областей.

До регіональних (місцевих) творчих  спілок  належать  спілки,
діяльність    яких    поширюється    на    територію   відповідної
адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Всеукраїнським творчим   спілкам   може   надаватися   статус
національних. Порядок надання творчим спілкам статусу національних
встановлюється  Кабінетом   Міністрів   України   за   пропозицією
засновника  творчої спілки і центрального органу виконавчої влади,
що  забезпечує  формування державної політики у сферах культури та
мистецтв.

{  Частина  четверта  статті  7  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 8. Порядок створення творчої спілки

Творча спілка   створюється   групою   професійних    творчих
працівників  відповідного  фахового  напряму  в галузі культури та
мистецтва  (всеукраїнська  -  у  складі  не  менш  як  100   осіб,
регіональна  (місцева)  -  не менш як 20 осіб),  що мають у своєму
доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи  їх
інтерпретації.

Членами творчої   спілки   можуть   бути   професійні  творчі
працівники - громадяни України,  іноземці, особи без громадянства,
які досягли 18 років.

Рішення про  утворення  творчої спілки приймається загальними
зборами  (з'їздом,  конференцією) та оформляється протоколом, який
підписують головуючий та секретар.

{  Частина  третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }

Протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення
творчої спілки має містити такі відомості:

дата   та   місце   проведення   загальних   зборів  (з’їзду,
конференції);

рішення про обрання головуючого та секретаря;

рішення  про  утворення  творчої  спілки  із зазначенням мети
(цілей) її діяльності;

рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної
спрямованості;

рішення   про   визначення  найменування  та,  за  наявності,
скороченого найменування творчої спілки;

рішення про затвердження статуту творчої спілки;

рішення  про  утворення (обрання) керівника, виборних органів
управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;

рішення   про   визначення   особи   (осіб),  яка  має  право
представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.

{   Частина  четверта  статті  8  в  редакції  Закону  N  835-VIII
( 835-19 ) від 26.11.2015 }

Невід’ємною  частиною  протоколу  є  реєстр  осіб,  які брали
участь  у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки, в
якому  зазначаються  дані щодо учасників загальних зборів (з’їзду,
конференції)  творчої спілки: прізвище, ім’я та по батькові особи,
дані  її  паспорта,  реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої    релігійні    переконання    відмовилися    від   прийняття
реєстраційного   номера   облікової   картки   платника  податків,
повідомили  про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
в  паспорті  про  право  здійснювати  платежі за серією та номером
паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

{  Частина  статті  8  в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від
26.11.2015 }

Невід’ємною  частиною  протоколу  загальних  зборів  (з’їзду,
конференції)  про  утворення всеукраїнської творчої спілки є також
відомості   про  її  територіальні  осередки,  що  підтверджуються
протоколами  про утворення територіальних осередків всеукраїнської
творчої спілки.

{  Частина  статті  8  в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від
26.11.2015 }

Відомості  про територіальний осередок всеукраїнської творчої
спілки  включають  відомості  про найменування, прізвище, ім’я, по
батькові керівника територіального осередку всеукраїнської творчої
спілки.

{  Частина  статті  8  в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від
26.11.2015 }

Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки
приймається   уповноваженим  органом  творчої  спілки  в  порядку,
визначеному   її   статутом,   та  оформляється  протоколом,  який
підписують головуючий та секретар.

{  Частина  статті  8  в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від
26.11.2015 }

Протокол  засідання  уповноваженого органу творчої спілки про
утворення територіального осередку творчої спілки має містити такі
відомості:

дата та місце проведення засідання;

рішення про обрання головуючого та секретаря;

рішення   про   утворення  територіального  осередку  творчої
спілки;

рішення   про   визначення  найменування  та,  за  наявності,
скороченого найменування територіального осередку творчої спілки;

рішення  про  затвердження  статуту  територіального осередку
творчої    спілки    або    прийняття   рішення   про   діяльність
територіального   осередку  творчої  спілки  на  підставі  статуту
всеукраїнської творчої спілки;

рішення  про  утворення (обрання) керівника, виборних органів
управління територіального осередку творчої спілки;

рішення   про   визначення   особи   (осіб),  яка  має  право
представляти територіальний осередок творчої спілки для здійснення
реєстраційних дій.

{  Частина  статті  8  в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від
26.11.2015 }

Невід’ємною   частиною   протоколу  засідання  уповноваженого
органу  творчої  спілки  про  утворення  територіального  осередку
творчої  спілки  є  реєстр осіб, які брали в ньому участь, в якому
зазначаються:  прізвище,  ім’я  та  по  батькові  особи,  дані  її
паспорта,  реєстраційний  номер облікової картки платника податків
або  серія  та  номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні  переконання  відмовилися  від  прийняття реєстраційного
номера  облікової  картки  платника  податків,  повідомили  про це
відповідний  контролюючий  орган  і  мають відмітку в паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про
особу засвідчуються її особистим підписом.

{  Частина  статті  8  в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від
26.11.2015 }

Стаття 9. Права творчих спілок

Творчі спілки мають право:

здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому
законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

представляти  та  захищати  права  і  законні  інтереси своїх
членів;

брати участь  у  розробленні  нормативно-правових  актів щодо
діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

брати участь у визначенні засад державної  політики  у  сфері
оплати   праці  членів  творчих  спілок,  страхування,  пенсійного
забезпечення,  зайнятості,  правового  та   соціально-економічного
захисту творчих працівників;

представляти професійних  творчих  працівників до відзначення
державними нагородами,  почесними званнями,  державними  преміями,
іншими видами морального та матеріального заохочення;

здійснювати заходи   з   соціально-економічної  підтримки  та
благодійництва;

у встановленому порядку створювати  фонди  творчих  спілок  з
правами  юридичної  особи  для виконання статутних завдань і цілей
творчої спілки;

володіти, користуватися і  розпоряджатися  майном  на  правах
власника відповідно до законодавства України;

{  Абзац  десятий частини першої виключено на підставі Закону
N 3270-VI ( 3270-17 ) від 21.04.2011 }

проводити  атестацію творчих працівників відповідно до  свого
статуту;  {  Частину першу статті 9  доповнено абзацом одинадцятим
згідно із Законом N 2547-III ( 2547-14 ) від 21.06.2001 }

{  Абзац  дванадцятий  частини  першої  виключено на підставі
Закону N 2415-VIII ( 2415-19 ) від 15.05.2018 }

Творчі  спілки  у  разі  закінчення  строку  договору  оренди
приміщення  державної  або  комунальної  власності мають переважне
перед іншими фізичними та юридичними особами  право  на  укладення
договору оренди цього майна відповідно до закону.

{  Статтю  9  доповнено новою частиною згідно із Законом N 3270-VI
( 3270-17 ) від 21.04.2011 }

Всеукраїнські творчі спілки,  які діяли як юридичні особи  до
24 серпня 1991 року, є правонаступниками майна відповідних творчих
спілок колишнього Союзу РСР.  Всеукраїнські творчі спілки  щорічно
одержують фінансову  допомогу  з Державного бюджету України.  Інші
творчі   спілки   можуть   отримувати   фінансову    допомогу    з
республіканського  бюджету  Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів.

Стаття 10. Державна реєстрація творчих спілок

Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки.

Державна   реєстрація   всеукраїнських   творчих  спілок,  їх
територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок
здійснюється  в порядку, визначеному Законом України "Про державну
реєстрацію   юридичних   осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та
громадських формувань".

Державна  реєстрація  територіальних осередків всеукраїнських
творчих   спілок   здійснюється  після  реєстрації  всеукраїнської
творчої спілки.

З  моменту  реєстрації  творча  спілка  чи  її територіальний
осередок набувають статусу юридичної особи.

Рішення  про  затвердження змін до статуту творчої спілки, її
територіального  осередку,  змін у складі виборних органів творчої
спілки,   її   територіального  осередку  приймається  у  порядку,
визначеному  статутом  творчої  спілки  або  статутом, на підставі
якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки.

Рішення  про  затвердження змін до статуту творчої спілки, її
територіального  осередку,  змін у складі виборних органів творчої
спілки,   її   територіального  осередку  оформляється  протоколом
засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального
осередку.

Невід’ємною   частиною   протоколу  засідання  уповноваженого
органу  творчої  спілки,  її  територіального  осередку  є  реєстр
учасників,  в  якому  зазначаються:  прізвище, ім’я та по батькові
особи,  дані  її  паспорта,  реєстраційний  номер облікової картки
платника  податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які  через  свої  релігійні  переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного   номера   облікової   картки   платника  податків,
повідомили  про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
в  паспорті  про  право  здійснювати  платежі за серією та номером
паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Про  прийняте  рішення суб’єкт державної реєстрації юридичних
осіб,   фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських  формувань
повідомляється  у  60-денний  строк у порядку, визначеному Законом
України  "Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань.

{  Стаття  10  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-VI
(  3205-17 ) від 07.04.2011, N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012;
в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }

{   Статтю   11  виключено  на  підставі  Закону  N  835-VIII
( 835-19 ) від 26.11.2015 }

{   Статтю   12  виключено  на  підставі  Закону  N  835-VIII
( 835-19 ) від 26.11.2015 }

Стаття 13. Припинення діяльності творчої спілки

Діяльність    творчої    спілки,   територіального   осередку
всеукраїнської творчої спілки припиняється:

згідно  з  рішенням  загальних  зборів  (з’їзду, конференції)
творчої  спілки,  територіального  осередку всеукраїнської творчої
спілки,  прийнятим  у порядку, визначеному статутом творчої спілки
або  статутом,  на  підставі  якого  діє  територіальний  осередок
всеукраїнської творчої спілки;

на  підставі  рішення  суду  в  разі  порушення законодавства
України.

Діяльність    творчої    спілки,   територіального   осередку
всеукраїнської    творчої    спілки    припиняється   у   порядку,
встановленому  Законом  України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

{  Стаття  13  в  редакції  Закону  N  835-VIII  (  835-19  )  від
26.11.2015 }

Р о з д і л III

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТВОРЧИХ СПІЛОК

Стаття 14. Керівні органи творчої спілки

Діяльністю творчої  спілки  керують  загальні  збори  (з'їзд,
конференція), правління, президія (рада тощо) та голова правління.

Стаття 15. Загальні збори (з'їзд, конференція)
творчої спілки

Загальні збори (з'їзд,  конференція) є вищим керівним органом
творчої спілки,  що  скликаються  відповідно  до  статуту  творчої
спілки.

Рішення про скликання загальних зборів (з'їзду,  конференції)
приймається правлінням творчої спілки або на  вимогу  не  менш  як
однієї третини членів творчої спілки.

Загальні збори (з'їзд, конференція) творчої спілки:

затверджують статут спілки, вносять до нього зміни;

визначають основні   напрями  діяльності  творчої  спілки  на
черговий  період,  розглядають  і  затверджують  цільові  програми
творчої діяльності;

заслуховують звіт  правління про діяльність творчої спілки та
звіт ревізійної комісії;

обирають правління, президію (раду тощо), голову правління та
ревізійну комісію творчої спілки;

приймають рішення  про  реорганізацію  або ліквідацію творчої
спілки;

розглядають інші важливі питання діяльності творчої спілки.

Стаття 16. Правління творчої спілки

У  період  між  загальними  зборами (з'їздами, конференціями)
діяльністю  творчої  спілки  керує  правління творчої спілки,  яке
обирається загальними зборами (з'їздом,  конференцією)  на  строк,
визначений статутом.

До компетенції правління належить:

попередній розгляд    і    обговорення    всіх   питань,   що
розглядаються загальними зборами (з'їздом, конференцією);

визначення чергових  завдань,  формування  цільових   програм
розвитку та діяльності творчої спілки;

здійснення контролю  за  реалізацією  рішень загальних зборів
(з'їзду,  конференції)   творчої   спілки,   проведення   заходів,
спрямованих на їх виконання;

затвердження кошторису творчої спілки;

прийом до членів творчої спілки;

вирішення інших  питань діяльності згідно із статутом творчої
спілки.

Стаття 17.  Президія (рада тощо) та голова
правління творчої спілки

У період   між   засіданнями  правління  поточною  діяльністю
творчої спілки керують президія (рада тощо)  та  голова  правління
творчої  спілки  відповідно  до  законодавства  України та статуту
творчої спілки.

Стаття 18. Ревізійна комісія творчої спілки

Ревізійна комісія  творчої  спілки   здійснює   контроль   за
фінансово-господарською   діяльністю  творчої  спілки,  правильним
веденням справ,  своєчасним розглядом  листів,  звернень,  заяв  і
скарг.

Стаття 19.  Звітність  та  інформація  про діяльність творчих
спілок

Звітність про  діяльність  творчих   спілок   має   відкритий
характер  і  є  доступною кожному члену спілки.  Спілки інформують
громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

Стаття 20. Координаційна та фахові ради творчих спілок

Для координації  діяльності  та  захисту  інтересів   творчих
спілок може створюватися Координаційна рада.

Координаційна рада  формується  з  представників  тих творчих
спілок,  що виявили бажання стати її  членами.  До  Координаційної
ради за посадою входять голови правлінь творчих спілок. Інші члени
ради обираються відповідно до положення про неї, що затверджується
пленумом (конференцією) творчих спілок.

Засідання Координаційної  ради  творчих спілок проводиться не
рідше одного разу на півріччя та на  вимогу  не  менш  як  третини
членів ради.

Координаційна рада творчих спілок:

координує діяльність творчих спілок;

представляє в  державних  органах  спільні  інтереси  творчих
спілок;

визначає спільні заходи і завдання творчих спілок;

сприяє вивченню  та  поширенню  позитивного  досвіду   роботи
творчих спілок.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

Творчі спілки  можуть створювати регіональні (місцеві) фахові
ради творчих спілок,  повноваження та основні  напрями  діяльності
яких   визначаються   їх   положеннями,   затвердженими   пленумом
(конференцією) творчих спілок.

Р о з д і л IV

МАЙНОВІ ПИТАННЯ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТВОРЧИХ СПІЛОК ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ
ПРАЦІВНИКІВ ТА ТВОРЧІ СПІЛКИ

Стаття 21. Джерела формування майна та коштів творчих спілок

Джерелами формування майна і коштів творчих спілок є:

внески членів творчих спілок;

{  Абзац  третій  статті  21  виключено  на  підставі  Закону
N 2415-VIII ( 2415-19 ) від 15.05.2018 }

фінансування з Державного бюджету України;

майно колишніх загальносоюзних творчих спілок Союзу  РСР,  до
якого належать розташовані на території України будинки,  споруди,
матеріально-технічні засоби,  які за станом на 24 серпня 1991 року
згідно з правоустановчими документами перебували у віданні творчих
спілок  колишнього  Союзу  РСР  або  у  володінні  чи користуванні
відповідних республіканських або територіальних структур;

доходи, отримані    внаслідок    підприємницької   діяльності
підприємств  творчих  спілок,  що   спрямовуються   на   виконання
статутних цілей спілки;

спеціальні  відрахування  до фондів творчих спілок, якщо вони
встановлені   Кабінетом  Міністрів  України,  за  використання  на
території  України творів, які стали суспільним надбанням; ( Абзац
сьомий  статті  21  в  редакції  Закону  N 1407-IV ( 1407-15 ) від
03.02.2004 )

добровільні грошові   та   матеріальні   внески   фізичних  і
юридичних осіб, у тому числі іноземних.

Стаття 22. Майно творчих спілок

У власності  творчих  спілок   можуть   перебувати   будинки,
споруди,  обладнання,  кошти, цінні папери та інше майно, придбане
творчими спілками.

У разі   ліквідації   творчої   спілки   майно    передається
організації-правонаступнику,  а  коли  її  немає,  -  реалізується
в установленому законом порядку.  Кошти,  одержані від  реалізації
майна, можуть бути використані лише на цілі, пов'язані з розвитком
відповідної галузі культури та мистецтва.

Стаття 23. Господарська діяльність творчих спілок

З метою здійснення статутних завдань і цілей творчі спілки  у
встановленому порядку можуть створювати підприємства,  установи та
організації  з  правами  юридичної особи для ведення господарської
та іншої    діяльності,    правовий   статус   яких   визначається
законодавством України,  статутом спілок,  а також їхніми власними
статутами (положеннями).

Стаття 24. Оподаткування творчих спілок та їх підприємств

Оподаткування творчих  спілок  та їх підприємств здійснюється
згідно із законодавством України про оподаткування.

Стаття 25.  Відповідальність за порушення законодавства про
професійних творчих працівників та творчі спілки

Порушення законодавства   України   про  професійних  творчих
працівників  та  творчі  спілки  тягне  за  собою   дисциплінарну,
цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно із законодавством України.

Р о з д і л V

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТВОРЧИХ СПІЛОК,
ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА КОРДОНОМ

Стаття 26.  Міжнародні зв'язки та особливості міжнародного
співробітництва творчих спілок

Творчі  спілки  відповідно  до їх статутів можуть засновувати
міжнародні творчі організації чи об'єднання або вступати  до  них,
підтримувати   прямі   міжнародні  контакти  і  зв'язки,  укладати
відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не
суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Міжнародна діяльність     творчих     спілок     України    і
співробітництво у цій сфері  здійснюються  на  основі  міжнародних
договорів  України,  згода на обов'язковість яких надана Верховною