5.12 Положення про проведення атестації | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

5.12 Положення про проведення атестації

Article without translation

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.07.2007  N 44

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2007 р.
за N 1023/14290

Про затвердження Положення
про проведення атестації
працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
культури і туризму
N   9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008
N  38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010
Наказом Міністерства культури
N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

Відповідно  до  статті  20 Основ законодавства  про  культуру
( 2117-12 ) та з метою об'єктивної оцінки професійної кваліфікації
і ділових  якостей  працівників  галузі, на  основі  обґрунтованих
критеріїв,  виходячи  з  результатів  їх  роботи,  для  визначення
можливостей їх професійного і посадового росту  Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Положення про проведення атестації працівників
підприємств,  установ, організацій та закладів галузі культури, що
додається.

2. Міністерству  культури  і  мистецтв  Автономної Республіки
Крим,  управлінням культури і туризму  обласних,  Севастопольської
міської  державних адміністрацій,  Головному управлінню культури і
мистецтв Київської міської державної адміністрації керуватись  при
проведенні атестації працівників підприємств, установ, організацій
та закладів галузі культури вищезазначеним Положенням.

3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра О.Г.Бенч.

Міністр                                             Ю.П.Богуцький

ПОГОДЖЕНО:

Голова ЦК профспілки
працівників культури України                       Л.Ф.Перелигіна

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України                       М.Солдатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
16.07.2007  N 44

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2007 р.
за N 1023/14290

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації
працівників підприємств,
установ, організацій та закладів
галузі культури

1. Загальні положення

1.1. Це  Положення  визначає  порядок  проведення   атестації
працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури
незалежно від форм власності та підпорядкування.

Атестація  художнього  та  артистичного   персоналу   театрів
здійснюється  відповідно  до  Положення  про  проведення атестації
художнього  та  артистичного  персоналу   театрів,   затвердженого
наказом    Міністерства  культури і туризму України від 03.05.2007
N 31 ( z0496-07 ),  зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
11.05.2007  за  N  496/13763  (із  змінами).  {  Пункт 1.1 глави 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і туризму
N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

1.2. Атестації підлягають  працівники  підприємств,  установ,
організацій  та закладів галузі культури (далі - заклади культури)
відповідно  до  Переліку  посад  (  професій)   працівників,   які
підлягають атестації (додаток 1).

Атестація керівників закладів культури  здійснюється  органом
управління відповідного рівня за наказом його керівника.

Перелік   посад   (професій)   працівників,   які  підлягають
атестації,  може бути доповнений Міністерством культури України за
поданням  закладів культури та погодженням з Центральним комітетом
профспілки працівників культури України і Міністерством соціальної
політики  України.  {  Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із змінами,
внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   культури  N  517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

1.3. Основним  завданням  атестації  є   оцінка   професійної
кваліфікації  і  ділових якостей працівника на основі об'єктивних,
обґрунтованих критеріїв,  виходячи з результатів  його  роботи,  з
метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

1.4. Атестації не підлягають:

працівники, які  відпрацювали  на  відповідній  посаді  менше
одного року;

вагітні жінки;

особи, які  здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років
або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

одинокі матері  або одинокі батьки,  які мають дітей віком до
чотирнадцяти років;

неповнолітні;

особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи  колективним договором можуть установлюватися інші
категорії працівників, які не підлягають атестації.

{  Пункт 1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

1.5.  Працівники, які працюють на умовах строкового трудового
договору, проходять атестацію за власним бажанням.

{  Пункт  1.5  глави  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

1.6. Жінки,   які   перебувають   у  відпустці  у  зв'язку  з
вагітністю та пологами,  а також інші  особи,  які  перебувають  у
відпустці  для  догляду за дитиною,  проходять атестацію не раніше
ніж через рік після виходу на роботу.

1.7. Дія Положення не поширюється  на  працівників  керівного
складу   державних   підприємств,   атестація   яких  здійснюється
відповідно до Порядку проведення атестації  працівників  керівного
складу  державних  підприємств,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1571 ( 1571-99-п ).

1.8. Атестація працівників не численних за  складом  закладів
культури  здійснюється  при  вищому  за  підпорядкованістю  органі
управління культури.

2. Види атестації та її періодичність

{  Абзац  перший  пункту  2.1  глави  2 виключено на підставі
Наказу Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

2.1.   Атестація   організовується  та  проводиться  закладом
культури на підставі відповідного наказу.

Атестація  проводиться не частіше ніж один раз на  три  роки.
{  Абзац  другий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

Повторна атестація проводиться не пізніше  ніж  через  рік  у
разі  прийняття  рішення  про  невідповідність працівника займаній
посаді  або  виконуваній  роботі  та  рекомендації  комісії   щодо
направлення  працівника  на  навчання.  {  Абзац третій пункту 2.1
глави 2 в редакції Наказу Міністерства культури N 517 ( z1120-13 )
від 13.06.2013 }

Категорії   працівників,   які   підлягають   атестації,   та
періодичність її проведення визначаються колективним договором. На
підприємствах,  в установах та організаціях, у яких не укладаються
колективні   договори,   категорії   працівників,  які  підлягають
атестації,   строки   та   графік   її   проведення   визначаються
роботодавцем   за   погодженням   з   виборним  органом  первинної
профспілкової  організації.  { Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом
четвертим   згідно   з   Наказом   Міністерства   культури  N  517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

2.2.  Перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію,
узгоджується  з  відповідним профспілковим органом і доводяться до
відома  працівників,  які  підлягають атестації, не пізніше ніж за
два місяці до її початку.

{  Пункт  2.2  глави  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

3. Склад та повноваження атестаційної комісії

3.1. Атестація  працівників культури проводиться атестаційною
комісією, що створюється при закладі культури.

Кількість і    персональний    склад   атестаційної   комісії
визначаються і затверджуються наказом їх керівника за  погодженням
з профспілковим комітетом.

3.2. Атестаційна  комісія  створюється у складі:  голови ( як
правило,   керівника   або   одного   із   заступників   керівника
відповідного закладу культури), його заступника, секретаря, членів
комісії    (    керівних     працівників     закладу     культури,
висококваліфікованих  спеціалістів  і  представників  відповідного
профспілкового органу).

3.3.  Атестація працівників закладів культури, які входять до
складу  атестаційної комісії, передує атестації інших працівників.
Член  атестаційної  комісії,  який  атестується,  не бере участі у
голосуванні.

{  Розділ  3  доповнено  пунктом 3.3 згідно з Наказом Міністерства
культури  і  туризму  N 9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008; із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства культури і туризму N 38
( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

3.4.   Безпосередній   керівник   працівника,  який  підлягає
атестації, не може бути членом атестаційної комісії.

{  Главу  3  доповнено  пунктом  3.4 згідно з Наказом Міністерства
культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4. Організація та проведення атестації

4.1. На  кожного   працівника,   який   підлягає   атестації,
готується атестаційний лист у двох примірниках (додаток 2).

4.2. Керівником  структурного  підрозділу,  а  за відсутності
структурного підрозділу керівником закладу культури на працівника,
який  підлягає атестації,  складається характеристика,  де дається
всебічна й об'єктивна оцінка результатів його праці з  урахуванням
функціональних    обов'язків,    досвіду    роботи,    професійної
компетентності,  а також висловлюються необхідні рекомендації щодо
підвищення  ефективності його роботи.  Характеристика підписується
керівником структурного підрозділу або керівником закладу.

4.3. Характеристика на працівника разом з атестаційним листом
попередньої   атестації   (у  разі  її  проведення)  подається  до
атестаційної  комісії  не  пізніше  ніж  за  тиждень до проведення
атестації.

{  Пункт  4.3  глави  4  в редакції Наказу Міністерства культури і
туризму  N  38  ( z0886-10 ) від 13.09.2010; із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом  Міністерства  культури  N 517 ( z1120-13 ) від
13.06.2013 }

4.4. Працівник,  який атестується,  повинен бути ознайомлений
зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до
початку  атестації,  при цьому він може висловити згоду чи незгоду
зі змістом характеристики.

Працівник подає  до  атестаційної   комісії   документи,   що
засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.

{  Пункт  4.4  глави  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.5.  Атестаційна  комісія  на  засіданні розглядає подані їй
матеріали   про  роботу  працівника,  який  атестується,  а  також
заслуховує  самого  працівника.  У  разі відсутності працівника на
засіданні  членів  атестаційної  комісії атестація не проводиться.
Працівник  повідомляється  про перенесення атестації на інший день
не  пізніше  ніж  за  два  місяці до її проведення. { Абзац перший
пункту  4.5  глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

В обов'язковому  порядку  щодо   кожного   працівника,   який
атестується,  ведеться  протокол  засідання  атестаційної  комісії
(додаток 3).

Атестаційна комісія  на  своєму  засіданні  розглядає  подані
матеріали та заслуховує звіт працівника, який атестується(*).

Звіт працівника  має  включати  відомості:  про  виконаний  у
звітному періоді репертуар,  інформацію про участь у  конкурсах  і
фестивалях, гастрольних заходах, видання аудіо- та відеозаписів за
його  участю,   професійне   навчання,   стажування,   педагогічну
діяльність у звітному періоді тощо(*).

На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник, який
атестується,  може  подавати  до  атестаційної  комісії відповідні
документи(дипломи  конкурсів,  копії  документів  про   присвоєння
почесних звань мистецьких премій тощо)(*).

У разі потреби атестаційна комісія має ознайомитися з творчим
доробком  працівника,  який атестується,  за звітній період шляхом
прослуховування (перегляду) його творчого звіту(*).

Обговорення  професійних  якостей  і  результатів  діяльності
працівника,   який   атестується,   має   проходити  в  обстановці
вимогливості,  доброзичливості, яка виключає прояви упередженості.
{  Пункт  4.5  глави  4  доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом
Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

_______________
(*) - Стосується атестації тільки художнього та  артистичного
персоналу.
{  Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 9
( z0233-08 ) від 03.03.2008 }

4.6.   Рішення  атестаційної  комісії  приймається  відкритим
голосуванням  простою  більшістю  голосів  присутніх  на засіданні
комісії.  Засідання  атестаційної  комісії вважається правоможним,
якщо  на  ньому  присутні  не  менш  як  дві  третини  її  складу.
Атестаційна комісія на підставі всіх даних дає одну з таких оцінок
професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;

не відповідає   займаній   посаді   або  виконуваній  роботі,
рекомендовано направити на навчання;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.

{ Пункт 4.6 глави 4 в редакції Наказу Міністерства  культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.7. У  голосуванні  беруть  участь  лише  члени атестаційної
комісії, які присутні на засіданні.

{ Пункт 4.8 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.8. Результати  голосування  заносяться   до   атестаційного
листа.  Атестаційний  лист  підписується  головою,  секретарем  та
членами комісії, які брали участь у засіданні.

4.9.    Атестаційна   комісія   може   вносити   рекомендації
керівництву  щодо  заохочення  окремих  працівників  за  досягнуті
успіхи  в  роботі,  уключення до кадрового резерву, направлення на
підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.

{  Пункт  4.9  глави  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.10.  Рішення  атестаційної  комісії  доводиться  до  відома
працівника та керівника закладу культури протягом трьох днів після
його прийняття.

{ Пункт 4.10 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.11. Атестаційний лист  і  характеристика  працівника,  який
пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.

{  Пункт  глави  4  виключено на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

5. Виконання рішень атестаційної комісії

5.1. Матеріали   атестації   передаються   керівнику  закладу
культури  для  прийняття  рішення.   За   результатами   атестації
видається  наказ  у  строк  не  пізніше  двох  місяців  з  дня  її
проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також
перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк.

За цей  період  керівник  вирішує  питання   про   заохочення
працівників,  які успішно пройшли атестацію,  а в окремих випадках
(при оцінці працівника як "не  відповідає  займаній  посаді")  про
переведення  на  іншу  роботу  за згодою працівника або звільнення
його з роботи.  У разі незгоди з  пониженням  в  посаді  працівник
звільняється з роботи згідно з законодавством України.

Після закінчення вказаного строку  (два  місяці)  переведення
працівника  на  іншу  роботу  чи  звільнення  його за результатами
атестації не допускається.

5.2.   Рішення   атестаційної   комісії  є  обов'язковим  для
виконання керівником закладу культури та працівником.

{  Главу  5  доповнено  пунктом  5.2 згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у
порядку, встановленому законодавством.

{  Пункт 5.3 глави 5 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

6. Прикінцеві положення

6.1. Загальне     організаційно-методичне    керівництво    з
проведення   атестації   працівників  закладів  культури  здійснює
Міністерство культури України.

{  Пункт  6.1  глави  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

В.о. начальника відділу аналізу
та прогнозування соціокультурного
розвитку регіонів                                     С.Є.Пахлова

Додаток 1
до Положення про проведення
атестації працівників
підприємств, установ,
організацій та закладів
галузі культури

ПЕРЕЛІК
посад (професій) працівників,
які підлягають атестації

Театри

Заступники генерального директора (директора).

Директор-розпорядник.

Директор комерційний.

Головний інженер.

Головний бухгалтер.

Заступник головного бухгалтера.

Головний адміністратор.

Старший адміністратор, адміністратор.

Начальники відділів   (служб,   цехів)   з   основних   видів
діяльності їх заступники.

Начальники інших   відділів,   лабораторій,  дільниць,  змін,
майстерень, їх заступники.

Начальник бюро (сектору), його заступник.

Завідувач виробничої майстерні.

Концертні організації, художні колективи, цирки

Заступники генерального директора (директора).

Директор-розпорядник.

Директор комерційний.

Головний інженер.

Головний бухгалтер.

Заступник головного бухгалтера.

Головний адміністратор.

Старший адміністратор, адміністратор.

Начальники відділів   (служб,   цехів)   з   основних   видів
діяльності їх заступники.

Начальники інших  відділів,  лабораторій,   дільниць,   змін,
майстерень, їх заступники.

Начальник бюро (сектору), його заступник.

Завідувач трупи.

Керівник літературно-драматургічної частини.

Завідувач виробничої майстерні.

Лікар ветеринарної медицини.

Настроювач-регулювальник, настроювач музичних інструментів.

Художній персонал

Керівник художній.

Головний режисер.

Головний балетмейстер.

Головний хормейстер.

Головний диригент.

Головний художник.

Режисер-постановник.

Балетмейстер-постановник.

Художник-постановник.

Диригенти всіх категорій.

Режисер, режисер театралізованих заходів та свят.

Хормейстер.

Балетмейстер.

Художники всіх спеціальностей.

Керівник літературно-драматургічної частини.

Завідувач художньо-постановочної частини.

Керівник музичної частини.

Помічники керівника    художнього    (головних:     режисера,
диригента, балетмейстера, хормейстера).

Концертмейстер з класу вокалу (балету).

Репетитор з вокалу (балету, техніки мови).

Шапітмейстер.

Асистент диригента.

Асистент режисера (хормейстера, балетмейстера).

Асистент органіста.

Звукорежисер: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Звукооператор.

Помічники: диригента, хормейстера, балетмейстера.

Репетитор циркових номерів.

Артистичний персонал

Артисти-вокалісти (солісти,          оперні,         камерні,
солісти-бандуристи):  провідні майстри сцени,  вищої категорії,  I
категорії, II категорії.

Артисти-солісти-інструменталісти;

бандуристи-інструменталісти:     вищої   категорії,  I  категорії,
II категорії.

Артисти    балету  (солісти):  вищої категорії,  I категорії,
II категорії.

Артисти-вокалісти (солісти, музичної комедії, естради): вищої
категорії, I категорії, II категорії.

Артисти,   що  ведуть концерти: вищої категорії, I категорії,
II категорії.

Артисти естрадно-спортивного,     ілюзійного     та     інших
оригінальних естрадних жанрів:  вищої     категорії,  I категорії,
II категорії.

Лектори   (музикознавці, мистецтвознавці):  вищої  категорії,
I категорії, II категорії.

Артисти   симфонічного (камерного) оркестру: вищої категорії,
I категорії, II категорії.

Артисти естрадно-симфонічного оркестру: вищої      категорії,
I категорії,  II категорії.

Артисти духового оркестру:     вищої  категорії, I категорії,
II категорії.

Артисти оркестру  (ансамблю)  народних  інструментів:   вищої
категорії, I категорії, II категорії.

Артисти   хорового колективу (академічного): вищої категорії,
I категорії, II категорії.

Артисти народного хору,  хору ансамблю пісні й  танцю:  вищої
категорії, I категорії, II категорії.

Артисти танцювального  колективу,  балету  ансамблю  пісні  й
танцю: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти   камерного ансамблю (академічного): вищої категорії,
I категорії,  II категорії.

Акомпаніатори, концертмейстери: вищої категорії, I категорії,
II категорії.

Артисти   розмовного  жанру: вищої  категорії,  I  категорії,
II категорії.

Артисти естрадного оркестру  (ансамблю)     вищої  категорії,
I категорії, II категорії.

Артисти допоміжного складу.

Клоуни, коміки циркові (артисти цирку жанру "килимні").

Артисти-канатохідці (артисти цирку жанру "еквілібр").

Артисти на трапеції.

Повітряні гімнасти   (артисти    цирку    жанру    "повітряні
гімнасти"): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Акробати циркові   (артисти   цирку   спортивно-акробатичного
жанру): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти-дресирувальники хижих звірів,  дресирувальники  диких
тварин,   приборкувачі диких тварин усіх видів:  вищої  категорії,
I категорії, II категорії.

Артисти-дресирувальники   тварин усіх видів: вищої категорії,
I категорії, II категорії.

Артисти цирку (кінного жанру):  вищої категорії, I категорії,
II категорії.

Гіпнотизери, ілюзіоністи, фокусники (артисти цирку ілюзійного
жанру).

Жонглери (артисти цирку жанру жонглювання).

Артисти цирку (музичного жанру).

Імітатори (артисти  цирку  розмовного  жанру) та інші:  вищої
категорії, I категорії, II категорії.

Артисти    цирку    (балетного   жанру):   вищої   категорії,
I категорії, II категорії.

Артисти    оркестру (цирку): вищої  категорії,  I  категорії,
II категорії.

Інспектори   манежу (що  ведуть  виставу):  вищої  категорії,
I категорії, II категорії.

Асистенти циркового номера, колективу (асистенти у номерах із
хижими звірами).

Асистенти циркового  номера,  колективу  (асистенти  в  інших
номерах).

Музеї, заклади музейного типу,
виставки, панорами

Заступник генерального директора (директора).

Завідувач філіалу музею, учений секретар.

Головний зберігач   фондів,  головний  художник,  архітектор,
інженер.

Головний бухгалтер.

Заступник головного бухгалтера.

Завідувач: майстерні   реставраційної,  відділу  реставрації,
виставки (пересувної), лабораторії (освіта), сектору.

Начальник (завідувач) відділу.

Зберігач фондів усіх категорій.

Провідний, старший,  молодший науковий співробітник, науковий
співробітник.

Лектор, екскурсовод,    палеограф,   археограф;   організатор
подорожей (екскурсій).

Старший музейний доглядач, музейний доглядач.

Художник-реставратор,     реставратор    декоративно-художніх
фарбувань, реставратор     пам'яток     дерев'яної    архітектури,
реставратор пам'яток кам'яної  архітектури,  реставратор  художніх
виробів та декоративних предметів,  реставратор тканин,  гобеленів
та килимів.

Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи

Заступник генерального директора (директора) бібліотеки.

Заступник генерального  директора (директора) централізованої
бібліотечної системи.

Завідувач бібліотеки,     завідувач    філіалу    бібліотеки,
централізованої бібліотечної системи.

Головний бухгалтер.

Заступник головного бухгалтера.

Головний інженер.

Учений секретар.

Завідувач відділу, сектору.

Головні: бібліотекар, бібліограф.

Провідні: бібліотекар, бібліограф.

Методист культурно-освітнього закладу (бібліотечна справа).

Бібліотекар,   бібліограф, методист  (без  категорії,  II  та
I категорій).

Редактор, художник   (без   категорії,  II  та  I  категорій,
провідний).

Клубні заклади, центри культури і дозвілля,
парки культури і відпочинку, зоопарки,
науково-методичні центри,
будинки народної творчості

Директор (завідувач).

Заступник директора (завідувача).

Керівник художній.

Головний бухгалтер.

Заступник головного бухгалтера.

Головні: режисер,   балетмейстер,    художник,    хормейстер,
диригент інженер.

Головний адміністратор, старший адміністратор, адміністратор.

Завідувач центру    (молодіжного).    Начальник   (завідувач)
відділу, сектора, майстерні, лабораторії виставки    (пересувної),
зоологічної пересувної.

Методист культурно-освітнього закладу.

Інструктор культурно-освітнього закладу.

Диригент,      хормейстер,       балетмейстер,       режисер,
художник-постановник, завідувач частини  (художньої),  артист   (у
культосвітніх закладах).

Керівник студії  за  видами мистецтва та художньої творчості,
любительського об'єднання, клуба за інтересами та ін.

Керівник    аматорського  дитячого колективу (гуртка,  студії
та ін.).

Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва).

Організатор культурно-дозвільної діяльності.

Розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек.

Акомпаніатор, концертмейстер.

Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, балетмейстера.

Централізовані бухгалтерії

Головний бухгалтер.

Керівник групи обліку.

Посади (професії),
загальні для всіх закладів культури

Фахівці та професіонали всіх категорій.

Інженер, інженер  з   охорони   праці,   інженер-електронник,
інженер-програміст, юрисконсульт,  соціолог,  психолог, бухгалтер,
інструктор з протипожежної профілактики всіх категорій.

Провідні: інженер,  економіст, редактор, інженер-електронник,
інженер-програміст,  юрисконсульт,  соціолог, психолог, бухгалтер,
інструктор з протипожежної профілактики.

Завідувачі: архіву,  бюро перепусток, каси (квиткової), бюро,
господарства,  гуртожитку,  експедиції,  зоосекції,  камери схову,
канцелярії,   копіювально-розмножувального   бюро,    костюмерної,
пральні,  пункту прокату,  фотолабораторії,  фільмотеки, фонотеки,
центрального складу (складу).

Старші: диспетчер, інспектор, касир, табельник.

Контролер квитків, касир квитковий.

Інші фахівці  та  технічні  службовці:  економіст,  редактор,
стенографістка,  архіваріус, агент з постачання, друкарка, диктор,
діловод,  експедитор,  комендант, копіювальник, секретар-друкарка,
обліковець  з   реєстрації   бухгалтерських   даних,   паспортист,
інспектор з кадрів,  секретар,  статистик, товарознавець, черговий
по гуртожитку.

{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства культури і туризму N 9
( z0233-08 ) від 03.03.2008, N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

В.о. начальника відділу аналізу
та прогнозування соціокультурного
розвитку регіонів                                     С.Є.Пахлова

Додаток 2
до Положення про проведення
атестації працівників
підприємств, установ,
організацій та закладів
галузі культури

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім'я, по батькові____________________________________

__________________________________________________________________
2. Рік народження_________________________________________________
З. Освіта,  найменування  навчального   закладу,   рік  закінчення

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
4. Спеціальність за освітою_______________________________________

__________________________________________________________________
5. Науковий ступінь, вчене звання_________________________________
6. Загальний трудовий стаж________________________________________
7. Посада,  яку  займає  працівник,  на  момент  атестації,   дата
призначення на цю посаду__________________________________________

__________________________________________________________________
8. Виконання  рекомендацій   останньої   атестації    (у  разі  їх
наявності)________________________________________________________

__________________________________________________________________
9. Оцінка   професійної    кваліфікації    і    ділових    якостей
працівника, результати голосування________________________________

__________________________________________________________________
10. Рекомендації  атестаційної  комісії   (з   указанням   мотивів
рекомендацій)_____________________________________________________

__________________________________________________________________
11. Зауваження,   пропозиції    працівника,    який    атестується

__________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії    _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Секретар атестаційної комісії  _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени атестаційної комісії     _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата проведення атестації _______________________________________

З атестаційним листом ознайомився/лась___________________________
(підпис і дата)

В.о. начальника відділу аналізу
та прогнозування соціокультурного
розвитку регіонів                                     С.Є.Пахлова

Додаток  3
до Положення про проведення
атестації працівників
підприємств, установ,
організацій та закладів
галузі культури

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

N ______               від "_____"_______ 200 __

Присутні: голова__________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________________________________________
секретар__________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________________________________________
члени атестаційної комісії________________________________________
1.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7.________________________________________________________________
8.________________________________________________________________
9.________________________________________________________________
10._______________________________________________________________
11._______________________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Атестація _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по  батькові, посада працівника,
який атестується)

__________________________________________________________________
2. Слухали: питання атестації_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________
3. Запитання до працівника, який атестується _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
4. Відповіді на них_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
5. Зауваження та  рекомендації, висловлені  членами   атестаційної
комісії___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
6.  Результати  оцінки  професійної кваліфікації і ділових якостей
працівника:

відповідає займаній        посаді       або       виконуваній
роботі_____________голосів;

не відповідає   займаній   посаді   або  виконуваній  роботі,
рекомендовано направити на навчання __________голосів;

не відповідає     займаній     посаді     або     виконуваній
роботі_________голосів.

7. За результатами атестації _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
працівника, який атестується)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(указати  -  відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не
відповідає  займаній  посаді або виконуваній роботі, рекомендовано
направити   на   навчання;   не  відповідає  займаній  посаді  або
виконуваній роботі)

Голова атестаційної комісії    _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Секретар атестаційної комісії  _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени атестаційної комісії     _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{  Додаток  3  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

В.о. начальника відділу аналізу
та прогнозування соціокультурного
розвитку регіонів                                     С.Є.Пахлова

{   Додаток  4  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства
культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

{   Додаток  5  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства
культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }