5.15 Порядку надання платних послуг | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

5.15 Порядку надання платних послуг

Article without translation

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 732/306/152 від 21.12.99           Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
30 грудня 1999 р.
за N 923/4216

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури
N 1004/1113/1556 ( z1590-15 ) від 01.12.2015 }

Про затвердження Порядку надання платних послуг
закладами культури і мистецтв

На виконання  постанови   Кабінету   Міністрів   України  від
5 червня  1997  року N 534 ( 534-97-п ) "Про затвердження переліку
платних  послуг,  які  можуть  надаватися  закладами  культури   і
мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності"
Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити  Порядок  надання  платних   послуг   закладами
культури і мистецтв (далі - Порядок), що додається.

2. Скасувати  наказ   Міністерства   культури   і   мистецтв,
Міністерства  фінансів,  Міністерства економіки N 49/12-301/53 від
13 лютого 1998 р. "Про затвердження Порядку надання платних послуг
закладами культури і мистецтв".

Перший заступник Міністра
культури і мистецтв України                         М.В.Захаревич

Міністр фінансів України                              І.О.Мітюков

Міністр економіки України                             В.В.Роговий

Затверджено
Наказ Міністерства  культури і мистецтв
України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України 21.12.99
N 732/306/152

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 1999 р.
за N 923/4216

Порядок
надання платних послуг закладами культури і мистецтв

1. Загальні положення

1.1. Цей  Порядок  розроблений  у  відповідно   до   постанов
Кабінету   Міністрів   України  від  5  червня  1997  року  N  534
( 534-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній
та  комунальній  формі власності" та від 16 лютого 1998 року N 164
(  164-98-п  )   "Про  Положення  про  порядок  складання  єдиного
кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації", а
також   Державного   класифікатора   України  "Класифікація  видів
економічної діяльності",  затвердженого і введеного в дію  наказом
Держстандарту     України    від    22  жовтня  1996  року  N  441
( v0441217-96 ).

1.2. Порядок  визначає  організаційно-правову  форму  надання
платних послуг населенню та підприємствам, установам, організаціям
закладами культури і мистецтв.

2. Порядок визначення вартості платних послуг

2.1. Платні  послуги населенню надаються закладами культури і
мистецтв згідно  з  умовами,  викладеними  в  постановах  Кабінету
Міністрів  України від 21 жовтня 1994 року N 733 ( 733-94-п ) "Про
ціноутворення в умовах реформування економіки" та  від  25  грудня
1996  року  N  1548  (  1548-96-п  ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів  міських  рад  щодо
регулювання цін (тарифів)".

2.2. При віднесенні суми витрат до витрат виробництва  послуг
слід  керуватися  статтею  5  Закону України "Про внесення змін до
Закону   України   "Про   оподаткування    прибутку   підприємств"
( 793/97-ВР ).

Розмір плати за той чи  інший  вид  послуги  визначається  на
підставі  її  ціни  (тарифу).  Базою для визначення ціни послуги є
розрахунок витрат, пов'язаних з наданням послуги.

До складу витрат виробництва належать:

витрати на оплату праці;

внески на    соціальні    заходи   (на   державне   соціальне
страхування, державне пенсійне страхування тощо);

матеріальні витрати,  у  тому  числі  на  придбання сировини,
матеріалів,  палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального
одягу  і  взуття,  захисних  пристроїв,  на  проведення  поточного
ремонту,  технічний  огляд  та  технічне  обслуговування  основних
фондів,   що   використовуються   для   надання  послуг,  службові
відрядження,  на  оплату  послуг  зв'язку,  засобів  сигналізації,
господарські та канцелярські витрати тощо;

амортизація основних фондів,  що використовуються для надання
послуг;

інші витрати,  зокрема витрати на реалізацію  послуг,  оплату
відсотків за фінансовими кредитами.

До ціни  послуг,   окрім   зазначених   витрат   виробництва,
зараховуються   прибуток   (якщо  такий  планується),  обов'язкові
податки,  відрахування,  платежі,  збори  відповідно  до   чинного
законодавства.

2.3. Вартість (ціна) послуг  формується,  виходячи  з  витрат
(собівартості)    та    прибутку    з    урахуванням   попиту   та
платоспроможності покупців.

2.4. При   визначенні   вартості   конкретних   видів  послуг
неосновної діяльності закладів культури  враховуються  особливості
визначення витрат виробництва і ціноутворення, які встановлено для
відповідних галузей народного  господарства  законодавчими  актами
України.

3. Планування та використання доходів
від надання платних послуг

3.1. Планування витрат закладу культури за  рахунок  доходів,
одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом
послуг відповідно до переліку,  затвердженого постановою  Кабінету
Міністрів  України  від 5 червня 1997 року N 534 ( 534-97-п ),  та
Положення  про  порядок  складання  єдиного  кошторису  доходів  і
видатків   бюджетної   установи   та   організації,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 16 лютого  1998 року
N 164 ( 164-98-п ).

3.2. Після спрямування доходів, одержаних від надання платних
послуг, на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням цих послуг,
на сплату податків,  обов'язкових  внесків,  відрахувань,  зборів,
платежів   прибуток,   що   залишається  в  розпорядженні  закладу
культури,   спрямовується  на  покриття  витрат  непрофінансованих
статей  бюджетної  класифікації  згідно із затвердженими плановими
призначеннями і в першу чергу на покриття заборгованості з виплати
заробітної   плати,   стипендій,   коштів   на  харчування,  інших
соціальних виплат.

3.3. У закладах культури і мистецтв,  що частково чи повністю
фінансуються  з  бюджету,  можуть  створюватися   госпрозрахункові
підрозділи за погодженням з вищестоящою організацією, відповідними
органами,   управліннями   культури.   Керівники   цих    закладів
затверджують   відповідні   положення   щодо   їх  функціонування,
визначають відповідальних за  конкретну  ділянку  надання  платних
послуг, установлюють їх права та обов'язки.

3.4. Органам  управління   культури   дозволяється   надавати
безкоштовні   послуги   згідно  з  чинним  законодавством  окремим
категоріям населення  (ветеранам  війни,  інвалідам,  пенсіонерам,
студентам, дітям).

3.5. Оплата  праці  залучених  до  виконання  платних  послуг
працівників  проводиться за фактично виконаний обсяг роботи згідно
з чинним законодавством.

3.6. За рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг,
може  проводитися  преміювання   як   працівників,   безпосередньо
зайнятих  їх  виконанням,  так  і  тих,  хто сприяє їх здійсненню,
згідно  з  положенням,  затвердженим  керівником  і  профспілковим
комітетом, відповідно до чинного законодавства.

3.7. Кошти,   одержані   від    надання    платних    послуг,
зараховуються  на  поточні рахунки позабюджетних коштів у порядку,
установленому наказом Міністерства фінансів СРСР  від  10  березня
1987  року  N  61  ( v0061400-87 ),  з дотриманням Порядку ведення
касових  операцій у народному господарстві України ( v0228500-95 )
в  редакції, затвердженій постановою Правління Національного банку
України   від   13   жовтня  1997  року  N  334  (  z0530-97  )  і
зареєстрованій  у  Міністерстві юстиції України 9 червня 1998 року
N  370/2510  (  z0370-98  )  зі змінами та доповненнями. Одержання
готівкових  коштів  за  надані  послуги оформляється відповідно до
чинного законодавства.

4. Прикінцеві положення

4.1. Отримання, розподіл та контроль за використанням коштів,
що надійшли від реалізації заходів (робіт,  послуг),  здійснюється
згідно із Законами України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
та "Про  підприємництво"  (  698-12 ),  затвердженими статутами та
положеннями  про  заклади  культури  і  мистецтв,   галузевою   та
колективними угодами.

4.2. Фактичний  склад   витрат   виробництва   (собівартості)
визначається  згідно  з Положенням про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в  Україні,  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від 3 квітня 1993 року N 250 ( 250-93-п ),  та
змінами і доповненнями до нього.

4.3. Статистична   місячна,   піврічна   та  річна  звітність
здійснюється за формою звіту про обсяг реалізації  платних  послуг
населенню  (N  1  -  послуги),  затвердженою  наказом Міністерства
статистики від 14 січня  1997  року  N  4  (  v0004202-97  )  "Про
затвердження  Загальнодержавного  табеля (переліку) форм державної
статистичної звітності".

4.4. При   реалізації   заходів   (робіт,  послуг)  керівники
закладів культури і мистецтв зобов'язані  забезпечити  їх  високий
якісний рівень.

Керівники закладів культури і мистецтв та їх працівники,  які
беруть  безпосередню  участь  у  процесі  надання  платних послуг,
несуть   матеріальну   та   дисциплінарну   відповідальність    за
використання  та  збереження  отриманих  коштів  згідно  з  чинним
законодавством.

Начальник Фінансово-економічного
управління                                              Н.А.Кулик

Публікації документа

Офіційний вісник України від 21.01.2000 — 2000 р., № 1, стор. 124, стаття 17, код акта 13424/2000