Положення про народний | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

Положення про народний

Article without translation

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.12.2003  N 779

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2004 р.
за N 28/8627

Про внесення змін до
Положення про народний (зразковий) аматорський
колектив у культурно-освітніх закладах системи
Міністерства культури і мистецтв України

Відповідно до  Конституції  України  (  254к/96-ВР  ),  Основ
законодавства   України   про  культуру  (  2117-12  ),  згідно  з
Положенням  про  Міністерство   культури   і   мистецтв   України,
затвердженого Указом  Президента  України  від  31.08.2000  N 1038
( 1038/2000 ),  з метою консолідації і розвитку української нації,
її  історичної  свідомості,  традицій  і  культури,  підтримки  та
активізації аматорського руху як в Україні,  так і  за  її  межами
Н А К А З У Ю:

1. Унести  до  Положення про народний (зразковий) аматорський
колектив  у  культурно-освітніх  закладах   системи   Міністерства
культури  і  мистецтв України,  затвердженого наказом Міністерства
культури і  мистецтв  України  23.06.99  N  415  (   z0593-99   ),
зареєстрованого    в   Міністерстві   юстиції   України   02.09.99
N 593/3886, зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Г. Романчишина.

Міністр                                             Ю.П.Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
15.12.2003  N 779

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2004 р.
за N 28/8627

ЗМІНИ
до Положення про народний (зразковий) аматорський
колектив у культурно-освітніх закладах системи
Міністерства культури і мистецтв України
( z0593-99 )

1. Назву документа викласти у такій редакції:

"Положення про   народний  (зразковий)  аматорський  колектив
культурно-освітніх  закладів  системи  Міністерства   культури   і
мистецтв України та закордонного українства".

2. Пункти 1.1-1.3 викласти у такій редакції:

"1.1. Це Положення поширюється на  аматорські  колективи,  що
діють  у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури
і  мистецтв  України  та  у  середовищі  закордонного  українства:
театральні,  музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні,
циркові, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кіно-
й фотомистецтва та інші.

1.2. Присвоєння  звання  "народний" ("зразковий") має на меті
посилення  ролі  народних  аматорських  колективів  у   здійсненні
державної культурної політики,  активізацію аматорського руху як в
Україні, так і за її межами.

1.3. Звання  "народний  (зразковий)   аматорський   колектив"
присвоюється постійно діючому аматорському колективу,  який творчо
працює понад 3 роки,  за активну творчу діяльність  із збереження,
розвитку і пропаганди української культури як в Україні,  так і за
її межами шляхом підготовки та  демонстрації  творів  відповідного
виду   мистецтва,   за  високий  художній  рівень  та  виконавську
майстерність,  активну навчально-виховну  роботу  серед  учасників
колективу, участь в організації дозвілля населення.

При   вирішенні   питання   про   надання  звання  "народний"
("зразковий") береться до уваги:

- творче спрямування колективу;

- рівень виконавської майстерності колективу;

- художній рівень репертуару  (твори,  програми,  постановки,
тощо);

- робота  з  творчого  навчання,  естетичного  виховання   та
розвитку  здібностей  учасників  колективу  (наявність  навчальних
програм, планів);

- пропаганда  цього  виду  творчості:  регулярність  виступів
(показів) перед глядачем,  участь у концертах, конкурсах, оглядах,
фестивалях, виставках та інших творчих заходах різного рівня."

3. Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

"Звання   "народний"   ("зразковий")  аматорським  колективам
закордонного    українства    присвоюється    Постановою   колегії
Міністерства    культури    і   мистецтв   України   на   підставі
характеристики-рекомендації   організацій   української  діаспори,
узгодженої  з дипломатичними установами України, згідно з поданими
документами (додаток 3).

Колективу,  якому  присвоєно звання "народний" ("зразковий"),
вручається посвідчення (додаток 4)."

У  зв'язку  з  цим  додаток  до  пункту 2.2 Положення вважати
додатком 5.

4. Пункт 1.5 доповнити абзацом такого змісту:

"Подання  аматорського  колективу  закордонного українства на
звання     "народний"     ("зразковий")     здійснює    громадська
(національно-культурна)  організація  закордонного  українства  за
погодженням    з    Міністерством    закордонних   справ   України
(дипломатичною  установою України в країнах компактного проживання
закордонного українства)."

5. Назву розділу 2 викласти у такій редакції:

"2.  Керівництво.  Штати.  Фінансування  народних (зразкових)
аматорських   колективів   культурно-освітніх   закладів   системи
Міністерства культури і мистецтв України."

Начальник Управління з питань
культури етносів України та
української діаспори                                   З.В.Попова

Додаток 3
до Положення про народний
(зразковий) аматорський
колектив культурно-освітніх
закладів системи
Міністерства культури і
мистецтв України та
закордонного українства

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються для присвоєння
аматорському колективу закордонного українства
звання "народний" ("зразковий")

Лист-подання дипломатичної установи України.

Характеристика-рекомендація      організації     закордонного
українства.

Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

Творча    характеристика-довідка    керівника    аматорського
колективу.

Репертуар колективу (каталоги виставок тощо).

Друковані, відео-     та     аудіоматеріали     (надсилаються
обов'язково).

Додаток 4
до Положення про народний
(зразковий) аматорський
колектив культурно-освітніх
закладів системи
Міністерства культури і
мистецтв України та
закордонного українства

Міністерство культури і мистецтв України

ПОСВІДЧЕННЯ

народного (зразкового) аматорського колективу

За популяризацію та розвиток культури
українського народу за межами України,
високий художній рівень та виконавську майстерність

__________________________________________________________________
(назва аматорського колективу)

присвоїти звання "народний (зразковий) аматорський колектив"

Постанова колегії

М.п.

"_______" _________________ 20 р.

Сховати сніг