Форми планування, обліку і збору інформації для оцінки соціокультурного середовища та ресурсної бази | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

All material on this site is intended solely for review purposes without commercial use. Created by: AnisLogo
Reprint articles permitted only when placing direct links https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

Форми планування, обліку і збору інформації для оцінки соціокультурного середовища та ресурсної бази

Article without translation

Харківський обласний організаційно-методичний
центр культури і мистецтв

Форми планування, обліку і збору інформації для оцінки соціокультурного середовища та ресурсної бази закладів культури клубного типу

Збірка інструментарію

Харків - 2013

Цілі й пріоритетні завдання , що викладені у Законі України « Про культуру», передбачають формування цілісного інформаційно-культурного простору України, розробку регіональних програм культурного розвитку.

Це неможливо без ретельного аналізу соціокультурної ситуації, стану матеріально-технічних, фінансових, кадрових та творчих ресурсів регіону, який повинен бути у кожному районному відділі культури.

Саме такий аналіз повинен стати базою для створення конкретних програм розвитку культури в тому чи іншому регіоні. Це, в свою чергу, викликало необхідність розробки певного інструментарію для планування, обліку, збору необхідної інформації, на основі якого можна здійснювати моніторинг.

У даній збірці представлені необхідні форми збору інформації у трьох рівнях:

І рівень – форми планування роботи і збору інформації про окреме клубне формування, а також захід, досвід роботи виконавця.

ІІ рівень – форми планування роботи і збору інформації про діяльність окремого закладу культури.

ІІІ рівень – форми збору інформації про соціально – культурне середовище та ресурсну базу закладів культури окремого регіону.

Запропонований інструментарій (форми) може бути використаний для здійснення моніторингу культурної ситуації в конкретному населеному пункті, в масштабах міста чи району.

Для заповнення таких форм вивчаються і використовуються в цілому або частково наступні документи діяльності закладів культури:

1. Положення (Статут) закладу культури клубного типу, зареєстрований відповідним органом влади.

2. Статистичні дані про склад населення.

3. Статистичні дані про мережу закладів клубного типу різних форм власності.

4. Регіональні програми розвитку культури.

5. Плани роботи закладів культури клубного типу.

6. Кошториси закладів культури на рік.

7. Договори на соціально - творчі замовлення.

8. Договори на корпоративне утримання закладу, його аренду.

9. Штатний розклад, посадові інструкції.

10. Звітні документи (інформації, статистичні форми).

11. Облікові документи (журнал обліку).

12. Фінансові звіти.

Звертаємо вашу увагу на необхідність кожного року складання і подачі до обласного організаційно – методичного центру культури і мистецтва (у день здачі статистичного звіту) зведеного текстового річного звіту про діяльність закладів культури району (міста).

Одночасно зі звітом здаються Додатки , надані нижче, до Додатків 4–7 бажано представити фотокартки розміром 10х15 колективів, солістів у сценічному одязі.

Основні документи: планування, облік та звітність у клубному закладі.

Основоположними документами для закладів клубного типу, як і для всіх інших установ і організацій, є:

- Положення або Статут, що визначає основні завдання, функції, напрямки діяльності тощо,

- Посадові обов'язки працівників, які є постійнодіючими і змінюються лише при внесенні значних кардинальних змін в організаційну або змістовну діяльність закладу чи працівника.

Особливу увагу необхідно приділити поточній документації, яка відображає різнобічну діяльність закладів клубного типу. Основними складовими поточної документації є планування, облік та звітність. Розглянемо ці складові детальніше.

Планування роботи закладу клубного типу базується на основних функціях і напрямках роботи згідно його Положення ( статуту.) Основні функції, які є загальними для всіх клубних установ:

1.інформаційно-освітня;

2.культурно-виховна;

3.розвиток творчих здібностей;

4.розважально-рекреаційна.

Інформаційно-освітня функція забезпечується клубними установами через популяризацію, доведення та роз'яснення населенню загальної інформації з різних питань: політики, економіки, науки, медицини, педагогіки тощо. Використовуючи специфічні форми та методи роботи, заклади клубного типу мають змогу не тільки наблизити різноманітну інформацію до кожної людини, але й впливати на формування громадської думки.

Культурно-виховна функція передбачає проведення цілеспрямованих заходів по формуванню всебічної культури особистості, а тим самим суспільства в цілому, і яка реалізується через такі напрямки діяльності клубних установ, як: формування правової та побутової культури, гуманістичної моралі (етика та етикет), духовності, естетичних якостей особистсті, патріотичне виховання громадян тощо.

Функція — розвиток творчих здібностей реалізується через мережу різножанрових аматорських колективів, клубів за інтересами, любительських об'єднань, де різновікові групи населення мають змогу стати активними співучасниками творчого процесу, набути необхідних знань та навичок, які сприяють формуванню у особистості потреби творчого підходу, пошуку оригінальних нестандартних рішень в розв'язанні будь-якого завдання.

Розважально-рекреаційна функція направлена в першу чергу на вирішення питань організації відпочинку різних груп населення з використанням різноманітних клубних форм: вечори відпочинку, конкурсно-ігрові програми, дискотеки, клубні вітальні тощо.

Основні види планів у клубних установах :

- річний план роботи закладу,

- квартальний

- календарний (щомісячний).

Схема планування така:

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальні

Річний план роботи установи клубного типу формується за розділами, які визначаються приоритетними напрямками його діяльності.

Найбільш простим варіантом річного плану може бути планування за основними функціями:

I розділ — інформаційно-освітня робота;
II розділ — культурно-виховна робота;
ІІІ розділ — розвиток творчих здібностей;
ІV розділ — розважально-рекреаційні заходи;
V розділ — матеріально-технічне забезпечення (обов'язковий в усіх варіантах річного плану).
Другий варіант річного плану — це планування за основними напрямками діяльності клубної установи (дещо ускладнений варіант попереднього):

І. Популяризація загальнозначущих знань:
- політика, економіка, медицина, педагогіка.

ІІ. Формування різнобічної культури особистості:
- правова , побутова культура;
- моральне виховання і духовність;
- патріотичне, естетичне , екологічне виховання.

ІІІ. Розвиток творчих здібностей:
- колективи художньої самодіяльності;
- колективи технічної творчості;
- любительські об'єднання, клуби за інтересами.

IV. Організація відпочинку і розваг.

V. Укріплення матеріально-технічної бази.
Можливе визначення розділів річного плану за принципом розподілу клубних форм в залежності від кількісного складу аудиторії, за категоріями населення або призначення заходу.

Наприклад:

1. І — масові форми організації дозвілля; ІІ — камерні форми;
ІІІ — групові форми; IV — індивідуальні форми;
V — матеріально-технічна база.

2. І — робота з дітьми і підлітками; ІІ — робота з молоддю;
ІІІ - робота з трудовими колективами; IV - робота з людьми похилого віку;
V — родинне дозвілля.

3. І — організація відпочинку населення у вихідні та святкові дні;
ІІ — організація повсякденного відпочинку;
ІІІ — організація діяльності клубних творчих формувань (аматорські колективи, любительські об'єднання, клуби за інтересами);
IV — організація платних послуг;
V — матеріально-технічна база.

Згідно Положення (Статуту) клубної установи може бути визначена інша структура річного плану. Наприклад, план роботи фольклорного центру базується на класифікації свят і обрядів:

І — календарні свята і обряди ІІ — свята і обряди трудового циклу
ІІІ — сімейно-побутові свята і обряди IV — народні ігри і гуляння
V — народні промисли і ремесла.

План роботи центру естетичного виховання — на формуванні естетичного відношення до всіх сфер життя:
І — етика і естетика поведінки ІІ — естетика праці
ІІІ — естетика побуту IV — естетика і екологія
V — художньо-творча діяльність.

Квартальний план будується за тими ж розділами , що і річний.

Календарний (щомісячний) план розділів не має, а надає перелік заходів, що будуть проходити, із зазначенням точної дати, за тією ж схемою, що річний і квартальний.

Важливою і дуже відповідальною справою є ведення обліку роботи клубного закладу. Данні обліку дають можливість проаналізувати роботу цього закладу за всіма параметрами: напрямки діяльності, різноманітність форм і кількість заходів в цілому і для окремих груп населення, відвідуваність та інші.

Облік роботи клубної установи ведеться у спеціальному журналі («Журнал обліку роботи клубного закладу») за наступною схемою:

 

Зміст роботи Місце проведення Дата і час Склад аудиторії Кількість присутніх

 

Журнал обліку роботи заповнюється щоденно, сюди вносяться всі заходи, що проводяться клубним закладом, підготовча, організаційна робота, щоденна робота клубних віталень, кафе, ігротек, комп'ютерних залів тощо.

Журнал обліку роботи — документ, який є основою первинної звітності.

Звітність закладу клубного типу складається:

Державний статистичний звіт (форма 7 — НК), що надається кожним клубним закладом до відділу культури, якому він підпорядкований, а зведений звіт — до управління культури і туризму облдержадміністрації.

Обов'язкові звіти за напрямками діяльності, що надають поширену додаткову інформацію, також надаються кожним клубним закладом до відділу культури, а зведені — звіт району до обласного організаційно – методичного центру культури і мистецтва.

Ведення облікової документації в клубному закладі

Одним із інструментів керівництва діяльністю клубного закладу є добре організований облік роботи, який дає змогу зробити аналіз стану справ, усього обсягу роботи, хід виконання основних показників роботи клубу.
Одним з таких показників є облікова документація щодо координації роботи аматорських колективів.

Установчі документи є документами юридичного характеру і мають нормативно – правову функцію.

Кожен клубний заклад має свою внутрішню структуру, яка складається з окремих підрозділів, клубних формувань. Ця структура розробляється керівником закладу виходячи з потреб та напрямків роботи.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ – документ, що ведеться керівником клубного формування і заповнюється після проведення заняття, репетиції, концерту, групової та індивідуальної роботи. Зберігається на робочому місці. Після закінчення року задається керівнику закладу для подальшого архівування. Зберігається протягом 5 років.

Журнал складається з таких розділів :
1. Річний план роботи колективу та розклад роботи , затверджений керівником закладу.
2. Розгорнутий список учасників ,
3. Облік відвідування занять,
4. Зміст проведених занять та іншої роботи,
5. Облік участі в культурно – масових та мистецьких заходах.

Порядок ведення журналу обліку роботи колективу ( гуртка)
1.Журнал обліку роботи колективу є основним документом обліку обсягу та змісту роботи, який заповнюється особисто керівником клубного формування і підтверджується підписом старости.
2. Облік занять заповнюється по закінченню кожного заняття, а участь в концертах та інших культурно – мистецьких заходах – на наступний день.
3. Правильність та своєчасність ведення журналу перевіряється керівником закладу ( художнім керівником, зав.відділом ) 2 рази на місяць ( 14 і 29 числа) з відміткою у журналі.
4. На основі записів у журналі складається табель обліку фактично відпрацьованого часу згідно учбового розкладу і здається в бухгалтерію.
5. Репертуарні плани і звіти складаються щоквартально.

Журнал обліку роботи
клубу за інтересами або об'єднання

ведеться керівником клубу або об'єднання і заповнюється після проведення засідання клубу , ради чи після проведення заходу. Зберігається постійно у керівника клубу. У журналі повинні бути такі розділи:
- план роботи клубу,
- протоколи засідання ради клубу,
- облік проведених заходів,
- список ( розгорнутий) членів клубу.

Журнал
обліку роботи закладу культури клубного типу

____________________________________________________________
(повна назва клубної установи)

_____________________________________________________________________________________
(назва сільської, селищної, міської ради)

______________________________________ району(міста) Харківської області

Відповідальний за ведення журналу

_________________________

Адміністрація закладу
Керівник закладу
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Контактні телефони __________________________________________________

Інші працівники:


п/п П.І.Б. Посада

Режим роботи закладу

Робочі дні:___________________________________________________________

Вихідні: _____________________________________________________________

Поштова адреса:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Перелік
аматорських художніх колективів

п/п Назва колективу Жанр Рік створення, рік присв. звання П.І.Б. керівника колективу, контактні телефони Розклад занять Місце занять

Перелік
клубів за інтересами, клубних
формувань

п/п Назва , тип об'єднання Напрямок діяльності Рік засн. Керівник колективу: П.І.Б., контактні телефони Розклад занять

Затверджую
____________ (___________)
____________ 20 ___р.

План

роботи_________________________на 20___р. (квартал)_______
(назва закладу культури клубного типу)

№ п/п Форма заходу Назва заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання

Затверджую
____________ (___________)
____________ 20 ___р.

Календарний план
роботи________________________на ___________20____р.
(назва закладу культури клубного типу)

Дата заходу Зміст роботи Місце проведення Виконавець
число години

Облік
місцевої роботи клубного закладу

Аудиторія, кількість відвідувачів

№ п/п
Дата і час проведення
Форма роботи
Назва, тема заходу
Місце проведення З ким проведено захід (соціальні партнери)
Відповідальний за проведення заходу Короткий зміст заходу

Адреса закладу:_____________
____________________________
Дата проведення_____________
Аудиторія___________________
Назва та форма заходу________
____________________________

І. Загальна оцінка проведеного заходу

Режисер та сценарист заходу ( П.І.Б.)___________________________________________
Художнє офрмлення (опис і оцінка)____________________________________________
Ведучі заходу (хто та рівень виконавської майстерності)__________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Використанні технічні засоби _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Костюми __________________________________________________________________
Участь художніх колективів__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Форми активізації глядачів до участі у заході та їх ефективність _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________За які кошти проведено______________________________________________________
Залучення до проведення заходів спонсорів, господарства, підприємств (вказати) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Участь у заході суспільних формувань, громадських організацій ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Творчий зміст заходу

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Оцінка заходу

(відмінно, задовільно, незадовільно)

1. Сценарний рівень____________________________________________
2. Режисура ___________________________________________________
3. Виконавський рівень _________________________________________
4. Музичне оформлення _________________________________________

Висновки та рекомендації:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Посада та підписи осіб, що переглянули захід:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток: Сценарій проведеного заходу.

Картка
перспективного досвіду закладу культури

1. Назва закладу________________________________________________________

2. Адреса закладу________________________________________________________

3. П.І. Б. Фахівця (керівника)______________________________________________

4.Приоритетні форми, напрямки роботи______________________________________ ________________________________________________________________________

5. Перелік найбільш перспективних заходів цього закладу ______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Участь фахівця (керівника) у роботі по підвищенню кваліфікації працівників галузі __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Перелік тем виступів, методичних або сценарних розробок, тощо ______________
________________________________________________________________________

8. Розгорнутий опис найбільш вдалого заходу у діяльності фахівця (керівника) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Рекомендації по втіленню досвіду ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Картку склав: ____________________________________________________________

Дата ____________________________________________________________________

Журнал обліку роботи аматорського колективу

Зміст
1. Розклад занять (день, години).
2. План роботи на І, ІІ півріччя (репертуар, концерти) (Плани „народних" („зразкових") затверджуються начальником РВК.
3. Список учасників колективу (прізвище, ім'я та по батьеові, рік, дата народження, домашня адреса, телефон, батьки (де працюють, телефон).
4. Облік занять (список по алфавіту, дата, присутність, зміст занять).
5. Облік концертної діяльності (звіти „народних" („зразкових") колективів

ПЛАН
роботи аматорського колективу на ___ півріччя 20___р.

№ п/п
Форма заходу
Назва заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання

Облік концертної діяльності

№ п/п Назва заходу Дата проведення Місце проведення Нагороди, інформація в ЗМІ

ПАСПОРТ
аматорського колективу

1. Місто, район, населений пункт __________________________________________
2. Заклад культури (з визначенням відомчої належності)_______________________
_____________________________________________________________________
3. Назва колективу з визначенням жанру____________________________________
_____________________________________________________________________
4. Рік заснування колективу _____________
5. Склад учасників : кількість_____________
стать _______________
вік ________________
6. Наявність підготовчої студії (групи), ії кількісний склад _____________________
7. Діючий репертуар ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Нагороди колективу обласного, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів (назва та рік нагородження) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Творчі зв'язки (з аматорськими колективами області, України, з професійними колективами, керівниками, тощо)___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Концертна діяльність колективу (на обласному, Всеукраїнському, Міжнародному рівні) _____________________________________________________
11. Матеріально – технічна база колективу:
- приміщення для занять ________________________
- сценічні костюми (% зносу) ____________________
- інструменти, технічні засоби ___________________
- Бібліотека репертуару (перелік спеціальної літератури) _______________
12. Відомості про керівника колективу (П.І.Б., дата народження, освіта (що та коли закінчив), звання (нагороди), домашня адреса, телефон) ________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Наявність у колективі концертмейстера, художника, техніка тощо (П.І.Б., дата народження, освіта (що та коли закінчив)____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Характеристика на колектив ____________________________________________
________________________________________________________________________

Паспорт склав: ________________________________(підпис)
М.П. Директор клубного закладу: _____________________ (підпис)
Керівник колективу: ___________________________ (підпис)

ПАСПОРТ
фольклорного колективу

1. Місто, район, населений пункт ___________________________________________
2. Заклад культури _______________________________________________________
3. Назва колективу _______________________________________________________
4. Етнографічні ознаки ____________________________________________________
(українські, російські, тощо - назвати)
5. Рік заснування колективу _______________
6. Склад учасників: кількість ____________________
стать ______________________
вік ___________________
7. Ознаки по виду творчості ________________________________________________
8. Наявність солістів- вокалістів (інструменталістів), дуетів, інших малих форм ансамблю _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Наявність носіїв фольклору даної місцевості, майстрів народних інструментів, декоративно-ужиткового мистецтва _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________10. Стиснутий опис сценічного костюму _____________________________________
________________________________________________________________________
11. Діючий репертуар (додається)___________________________________________
12. Матеріально-технічна база колективу:
приміщення для занять________________________________________________
сценічні костюми ____________________________________________________
музичні інструменти, обладнання, технічні засоби, інше __________________
___________________________________________________________________
13. Наявність видань з репертуару колективу, досвіду роботи ___________________
________________________________________________________________________
14. Участь колективу у районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних заходах
________________________________________________________________________
15. Відзнаки (нагороди) колективу __________________________________________
________________________________________________________________________

16. Відомості про керівника: (П.І.Б., дата народження, освіта (що та коли закінчив), звання (нагороди), стаж роботи в колективі) __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт склав: ________________________________(підпис)
М.П. Директор клубного закладу: _____________________ (підпис)
Керівник колективу: ___________________________ (підпис)

ПАСПОРТ
народного (зразкового) аматорського колективу

1. Місто, район, населений пункт __________________________________________
2. Заклад культури (з визначенням відомчої належності)_______________________
_____________________________________________________________________
3. Жанр ________________________________________________________________
4. Назва колективу ______________________________________________________
5. Рік заснування колективу _____________
6. Рік присвоєння звання (яким документом: назва, номер, дата) ________________
7. Адреса, телефон, факс, е-mail ____________________________________________
8. Відомості про керівника колективу (П.І.Б., дата народження, освіта (що та коли закінчив), звання (нагороди), домашня адреса, телефон) ________________________
________________________________________________________________________
9. Склад учасників: кількість ____________________
стать ______________________
вік ___________________

10. Наявність підготовчої студії (групи), ії кількісний склад _____________________
11. Діючий репертуар _____________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Нагороди колективу обласного, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів (назва та рік нагородження) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
13. Творчі зв'язки (з аматорськими колективами області, України, з професійними колективами, керівниками, тощо)___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Концертна діяльність колективу (на обласному, Всеукраїнському, Міжнародному рівні) _____________________________________________________
15. Матеріально – технічна база колективу:
- приміщення для занять ________________________
- сценічні костюми (% зносу) ____________________
- інструменти, технічні засоби ___________________
- Бібліотека репертуару (перелік спеціальної літератури) _______________
16. Наявність у колективі інших працівників (П.І.Б., дата народження, освіта (що та коли закінчив)____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Характеристика на колектив ____________________________________________
________________________________________________________________________

Паспорт склав: ________________________________(підпис)
М.П. Директор клубного закладу: _____________________ (підпис)
Керівник колективу: ___________________________ (підпис)

Особиста картка виконавця

1. Район (населений пункт) _____________
___________________________________
2. Жанр ______________________________
3. Заклад культури, відомча належність ___
___________________________________

П.І.Б. ___________________________________________________________________
Сценічний псевдонім _____________________________________________________
Рік народження __________________________________________________________
Освіта, що та коли закінчив ________________________________________________
________________________________________________________________________
Місце роботи ____________________________________________________________
Професія _________________________ яку посаду займає ______________________
Керівник, продюсер виконавця _____________________________________________
Звання, нагороди за творчі досягнення _______________________________________
________________________________________________________________________
Діючий репертуар ________________________________________________________
Творча характеристика ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________Домашня адреса, контактний телефон _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________Додаткова інформація ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Картку склав ____________________________________________ _____________
(підпис)

Директор клубного закладу ________________________________ _____________
(підпис)

Дата заповнення ___________________

Додаток 8

ПАСПОРТ
клубу за інтересами, любительського об'єднання

1. Місто, район ________________________________________________________
2.Найменування закладу ________________________________________________
3. Відомча належність __________________________________________________
4. Назва клубу, об'єднання _______________________________________________
5. Вид діяльності ________________________________________________________
6. Рік заснування _________________________________________________________
7. Ким затверджено Положення ________________________________________________
8. Періодичність роботи ___________________________________________________
9. Кількісний склад _______________________________________________________
10. З якою аудиторією працює клуб, об'єднання ______________________________
________________________________________________________________________

11. Матеріальна база ( наявність приміщення, обладнання, технічних засобів, тощо)
________________________________________________________________________
12. П.І.Б. керівника _______________________________________________________
13. Рік народження __________ 14. Освіта (що, коли закінчив) __________________
15. Основне місце роботи, посада ___________________________________________
16. З якого часу керує клубом, об'єднанням __________________________________
17. Заробітна платня (на громадських засадах, за рахунок господарства, спеціальних коштів, самофінансування, інше) ________________________________
18. Наявність активу, (склад) ______________________________________
________________________________________________________________________19. Наявність документації ________________________________________________
20. Громадський авторитет, зв'язок з іншими формуваннями в мережах свого населеного пункту та поза його межами _____________________________________
________________________________________________________________________
21. Показник стабільності роботи ______________________________
22. Форми роботи, їх різноманітність ________________________________________
23. Відповідність форми проведення засідань його напрямку ____________________
________________________________________________________________________24. Рішення фінансових питань та матеріальне забезпечення діяльності бюджет, господарство, підприємство, спонсори, членські внески, тощо __________________
________________________________________________________________________
25. Форми участі клубу (об'єднання) у заходах закладу культури ________________
________________________________________________________________________
26. Досягнення, відзнаки __________________________________________________
27. Де узагальнено його досвід і ким
дата __________________ Директор клубного закладу ____________

Додаток 10
(назва закладу)

________________________________________________ району (міста)
Харківської області

Фото аматора
КАРТКА МАЙСТРА ТРАДИЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА,
ХУДОЖНИКА – АМАТОРА
/заповнюється без скорочень/

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________
________________________________________________________________________
Рік та місце народження ___________________________________________________
Освіта (що, коли закінчив) _________________________________________________
Де проживає _____________________________________________________________
Місце роботи, основна професія ____________________________________________
В якому жанрі аматорського мистецтва працює _______________________________
________________________________________________________________________
Інформація про висвітлення творчості в ЗМІ _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В яких музеях, приватних колекціях, картинних гареях є твори /рік закупки, інв. № /
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Коротка біографія, хто був вчителем або наставником аматора _________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Участь у виставках _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Звання, відзначення, нагороди ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кращі твори (назва, дата створення, фото) ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата заповнення _________________ __________ (__________________)
(підпис) (ПІБ)

Перелік запитань,
які необхідно висвітлити у текстових річних звітах.

1. Проведення дослідницької та експериментальної роботи:
- вивчення в регіонах проблем, тенденцій та вироблення рекомендацій, спрямованих на розвиток народної творчості, культурно – дозвіллевої діяльності;
- виявлення та вивчення соціально – значущих ініціатив, пошук та пропаганда нових, більш ефективних форм роботи;
- вивчення громадської думки щодо ефективності роботи закладів культури.
-
2. Організація професійної адаптації, підвищення кваліфікації:
- проведення семінарів, практикумів, творчих лабораторій, участь у роботі
обласних заходів підвищення кваліфікації (дата, місце проведення, тематика,
якісний склад, ефективність заходу).

3. Організація та проведення масових мистецьких і культурно – дозвіллєвих
заходів:
- проведення фестивалів, оглядів – конкурсів, виставок, тематичних, театрально – видовищних, танцювально – розважальних, інших дозвіллєвих програм, виступів, самодіяльних художніх колективів і виконавців (дата, місце проведення, назва, якісна характеристика аудиторії, учасників та глядачів, залучення спонсорів, ефективність заходу).
-
4. Розвиток самодіяльної художньої творчості ( дані про кількість колективів художньої самодіяльності і учасників в них, в розрізі жанрів і видів аматорської творчості, в тому числі народних самодіяльних; коротка характеристика тенденцій розвитку окремих жанрів, проблеми та перспективи).

5. Розвиток любительського руху (кількість клубів за інтересами, любительських формувань в клубних закладах та учасників) в них: із загальної кількості – за напрямками практичної діяльності та учасників в них : громадсько – політичних, виробнично – технічних, художніх, природничо – наукових, колекційно – збиральних, фізкультурно – оздоровчих, багатопрофільних, дитячих (стан і перспективи розвитку об'єднань в регіоні, навести приклади кращих, цікаві форми роботи).

6. Дані про якісний склад керівників народних самодіяльних колективів в розрізі жанрів (їх численість, освіта, вік, термін роботи у колективі).

7. Робота з майстрами народної творчості та свмодіяльними художниками:
- чисельність, у яких жанрах працює, цікаві приклади творчого вияву;
- пропаганда творчості майстрів та аматорів, проведення тематичних, персональних та інших виставок (строки проведення, тематика, представлені жанри, чисельність експонатів, глядачів, їх якісний склад).
8. Методична робота по сприянню відродження народних історико – культурних і сучасних традицій, звичаїв та обрядів, фольклорних скарбів; по поліпшенню організації діяльності аматорських художніх колективів, фольклорних гуртів, любительського руху; по розвитку культури національних меньшинств; у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності.

9. Розробка методичних матеріалів з організації роботи клубних установ, аматорських колективів, матеріалів з досвіду роботи, сценаріїв (темтика, на кого розраховані, орігінальні чи передруки, використаний матеріал).

10. Інформаційна діяльність:
- формування довідково – інформаційного, репертуарного, фольклорного фондів, фонду аудіо та відео матеріалів, / принципи, методико систематики, збір, обробка матеріалів, обсяг /;
- складання довідково – бібліографичного апарату, робота з катологами, картотеками;
- інформаційне обслуговування, доступ до фондів, користування ними.

11. Дослідницька, експерементальна робота, експедиції (терміни, тематика, регіони, проведені заходи, підсумкові материали).

12. Співпраця працівників клубних закладів, зв'язок мистецьких колективів з іншими регіонами Харківщини, України, близького та далекого зарубіжжя (установи, заходи, терміни проведення, у чому безпосередня участь).

13. Пропоганда діяльності клубних закладів, аматорських колективів, майстрів народної творчості, телебачення, радіомовлення, друкованими засобами масової інформації (терміни, заходи, публікації, тематики).

Список
майстрів народної творчості та самодіяльних художників
___________________________________ району (міста)

Харківської області станом на ____________20 1__ р.

№ п/п П.І.Б. Рік народ
ження В якому жанрі працює Місце роботи, основна професія Де мешкає Участь у виставках Перелік робіт Інформація про висвітлення творчості в ЗМІ Додатки
Звання нагороди
Фото майстра Фото 2*- 3* робіт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Сховати метелика