5.7 Про затвердження примірних форм деяких договорів | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

5.7 Про затвердження примірних форм деяких договорів

Article without translation

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.09.2011  N 706/0/16-11

Про затвердження примірних форм деяких договорів

Відповідно до   повноважень,   визначених   Положенням    про
Міністерство  культури  України,  затвердженим  Указом  Президента
України від 06.04.2011 N 388 ( 388/2011 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Примірну  форму  договору  на  соціально-творче
замовлення (додаток 1).

2. Затвердити   Примірну   форму   договору   на  організацію
та проведення гастрольного заходу (додаток 2).

3. Взяти до уваги,  що примірні форми договорів,  затверджені
цим  наказом,  носять  рекомендаційний  характер  і  відповідно до
статті 179 Господарського кодексу України ( 436-15 ) сторони таких
договорів мають право за взаємною згодою змінювати окремі їх умови
або доповнювати їх зміст.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства:

4.1. взяти до керівництва в роботі  Примірну  форму  договору
на соціально-творче   замовлення   та   Примірну   форму  договору
на організацію та проведення гастрольного заходу,  затверджені цим
наказом;

4.2. застосовувати        Примірну       форму       договору
на соціально-творче  замовлення  для  організації   і   проведення
культурно-мистецьких проектів;

4.3. застосовувати  Примірну  форму  договору  на організацію
та проведення гастрольного заходу  для  організації  і  проведення
гастрольних заходів.

5. Відділу   музичного   та  циркового  мистецтва  (М.Б.Швед)
довести цей наказ до  відома  керівників  структурних  підрозділів
Міністерства   та   забезпечити   його  розміщення  на  офіційному
веб-сайті Міністерства.

6. Контроль за  виконанням  наказу  покласти  на  заступників
Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр                                               М.А.Кулиняк

Додаток 1
до наказу Міністерства
культури України
06.09.2011  N 706/0/16-11

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
на соціально-творче замовлення

м. Київ         N _______________      "___" ____________ 20__ р.

Міністерство культури України,  що у подальшому іменується як
Замовник, в особі ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника або уповноваженої особи)

що діє  на  підставі  Положення про Міністерство культури України,
затвердженого Указом Президента  України  від  06.04.2011  N  388,
з однієї сторони, і ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(назва підприємства, закладу, установи
чи організації - виконавця заходу)

що у подальшому іменується як Виконавець, в особі ________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника або іншої уповноваженої особи)

що діє на підставі _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(найменування установчого документа,
номер та дата його реєстрації)

з другої сторони, в подальшому разом - Сторони, уклали цей договір
на соціально-творче замовлення (далі - Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання
виконати  соціально-творче  замовлення по підготовці та проведенню
культурно-мистецького проекту (далі - захід) - ___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(зазначається повна назва заходу згідно наказу
Мінкультури)

1.2. Місце проведення заходу ________________________________

__________________________________________________________________
(зазначаються населені пункти,
в яких буде проводитися захід)

1.3. Строки  проведення  заходу  (у  разі  наявності  вказати
підготовчо-завершальний період) __________________________________

__________________________________________________________________

1.4. Витрати на захід,  визначені Замовником  (в  т.ч.  ПДВ),
відповідно до кошторису витрат, що є невід'ємною частиною Договору
становлять _______________________________________________________

__________________________________________________________________
(сума вказується цифрами і прописом, в тис.грн.)

1.5. Джерела  оплати  витрат  за  пунктом  1.4.  Договору   -
за рахунок асигнувань,  передбачених Міністерству культури України
у  Державному  бюджеті  України  на _____ рік за ___________ КПКВК
"_______________________________________________________________".

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. Передбачити       асигнування       на       виконання
соціально-творчого  замовлення по підготовці та проведенню заходу,
зазначеному у пункті 1.1 розділу 1 Договору.

2.1.2. Відкрити    асигнування    Виконавцю    на   виконання
соціально-творчого замовлення по підготовці та  проведенню  заходу
в межах суми,  визначеної у пункті 1.4 розділу 1 Договору в такому
порядку (зазначається відповідний спосіб проведення розрахунків):

після проведення   заходу   і   подання   звітних  документів
із врахуванням перерахунку на фактичні витрати, які не перевищують
суму, обумовлену Договором;

або поетапної оплати ________________________________________

__________________________________________________________________
(зазначаються умови і порядок здійснення оплати)

2.1.3. Перевіряти цільове використання коштів, що виділяється
Замовником для     виконання     соціально-творчого     замовлення
на підготовку та проведення заходу.

2.1.4. Прийняти   акт   виконаних   робіт   та   копії   усіх
розрахункових  документів  відповідно   до   вимог,   встановлених
відповідним наказом Мінкультури.

2.2. Виконавець зобов'язаний:

2.2.1. У межах строку,  визначеного  пунктом  1.3  розділу  1
Договору  підготувати  та  провести захід,  визначений пунктом 1.1
розділу 1 Договору.

2.2.2. При  виникненні  обставин,  що перешкоджають належному
виконанню  своїх  зобов'язань,  згідно  з   Договором,   терміново
повідомити про це Замовника.

2.2.3. Виділені  Міністерством  кошти  на  проведення  заходу
використати  в  місячний  термін  з  дня надходження їх на рахунок
Виконавця та після проведення заходу до ______________ подати  акт
виконаних  робіт,  погоджений  заступником  Міністра відповідно до
розподілу обов'язків,  виконавчий кошторис витрат  з  постатейними
витратами  та  належним чином завіреними копіями усіх первинних та
розрахункових  документів.  У  разі  необхідності,   у   визначені
Замовником  терміни,  Виконавець  подає  проміжковий акт виконаних
робіт,  погоджений заступником Міністра  відповідно  до  розподілу
обов'язків,  проміжковий виконавчий кошторис витрат з постатейними
витратами та належним чином завіреними копіями усіх  первинних  та
розрахункових документів.

Документи, зазначені у підпункті 2.2.3 пункту 2.2  розділу  2
Договору подаються Замовнику в порядку, передбаченому Мінкультури.

2.2.4. Після   реалізації    соціально-творчого    замовлення
подавати  Замовнику  квартальні  та  річну  фінансову  та бюджетну
звітності в паперовому вигляді та на електронних носіях.

2.2.5. Повернути  Замовнику  у  місячний термін невикористані
кошти, що були виділені Замовником Виконавцю на проведення заходу,
у разі, якщо вони залишилися після проведення заходу.

2.2.6. Бюджетні  кошти,  виділені  Замовником  на  реалізацію
соціально-творчого замовлення,         використати        виключно
за призначенням,  відповідно до кошторису витрат, що є невід'ємною
частиною Договору.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У  випадку  порушення  своїх  зобов'язань  за  Договором
Сторони несуть  відповідальність  визначену  Договором  та  чинним
законодавством.  Порушенням  зобов'язання  є  його невиконання або
неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом зобов'язання.

3.2. У  разі  невикористання  Виконавцем  виділених бюджетних
коштів на передбачені цілі протягом місяця з дня їх надходження на
рахунок  Виконавця  до  нього  застосовується  штрафна  санкція  -
неустойка у розмірі однієї облікової  ставки  Національного  банку
України,  що  діяла  в  період  виникнення зобов'язання,  від суми
невикористаних у строк коштів за кожний день прострочення  терміну
використання коштів.

3.3. У разі використання не за призначенням коштів, виділених
Замовником на проведення заходу,  Виконавець повинен повернути  їх
Замовнику  з  урахуванням  встановленого  індексу інфляції за весь
час, що передував поверненню коштів.

3.4. У  разі  порушення  умов  підпункту   2.2.3   та   2.2.4
пункту 2.2  розділу  2  Договору  Замовник застосовує до Виконавця
штрафну санкцію -  неустойку  у  розмірі  100%  від  суми  коштів,
передбаченої підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Договору.

3.5. Сплата  Виконавцем  штрафної  санкції  (санкцій)  згідно
цього розділу  Договору  не  звільняє  його  від  виконання  своїх
обов'язків за Договором.

4. Форс-мажорні обставини

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення
обставин   непереборної  сили  (форс-мажорні  обставини),  які  не
існували під час укладання Договору та виникли поза волею  Сторін,
а саме:  пожежі,  стихійні лиха (злива,  град,  гроза,  землетрус,
ожеледь),  військові дії,  блокади,  страйки,  аварії, катастрофи,
епідемії,  епізоотії,  інші небезпечні події, а також акти органів
державної влади, якщо ці обставини вплинули на виконання Договору.
При  цьому термін виконання зобов'язань за Договором продовжується
на час, протягом якого діятимуть вказані в цьому пункті обставини,
але не більше 90 днів. Перелік форс-мажорних обставин, які вказані
в цьому пункті, не є вичерпним.

4.2. Належним доказом указаних вище обставин та їх тривалості
є  відповідний документ,  який підтверджується Торгово-промисловою
палатою України.

4.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором
унаслідок  дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше ніж
протягом 5  (п'яти)  календарних  днів  з  моменту  їх  виникнення
повідомити  про  це  іншу Сторону у письмовій формі.  Повідомлення
повинне містити дані про настання та характер обставин та  про  їх
можливі наслідки.

4.4. Якщо  обставини непереборної сили тривають більше одного
місяця,  кожна із Сторін може в односторонньому порядку  розірвати
Договір.  У  разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику
кошти,  що були перераховані Замовником в  обсязі,  визначеному  у
підпункті  2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Договору протягом трьох днів
з дня розірвання Договору.

5. Зміна умов Договору

5.1. Умови Договору мають однакову  юридичну  силу  для  обох
Сторін.

5.2. За  згодою  Сторін до Договору можуть бути включені інші
умови.

5.3. Жодна із Сторін Договору не має  права  змінювати  умови
Договору,  а  також  передавати  своє  право  за  Договором третій
стороні без письмової згоди другої Сторони.

5.4. Якщо інше прямо  не  передбачено  Договором  або  чинним
законодавством, зміни   у   Договір  можуть  бути  внесені  тільки
за домовленістю  Сторін,  яка   оформлюється   додатковою   угодою
до Договору.

5.5. Зміни  у  Договір набирають чинності з моменту належного
оформлення Сторонами відповідної  додаткової  угоди  до  Договору,
якщо інше  не  встановлено  у  самій  додатковій  угоді,  Договорі
або у чинному законодавстві.

5.6. Якщо інше прямо  не  передбачено  Договором  або  чинним
законодавством, Договір     може     бути     розірваний    тільки
за домовленістю  Сторін,  яка   оформлюється   додатковою   угодою
до Договору.

5.7. Договір   вважається   розірваним  з  моменту  належного
оформлення Сторонами відповідної  додаткової  угоди  до  Договору,
якщо інше  не  встановлено  у  самій  додатковій  угоді,  Договорі
або у чинному законодавстві.

5.8. Одностороннє   розірвання    Договору    можливе    лише
у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. У  випадку  виникнення  спорів  або розбіжностей Сторони
зобов'язуються вирішувати  їх  шляхом  переговорів,  консультацій,
обміну листами.

6.2. Усі спірні питання,  що виникають між Сторонами Договору
і щодо яких не  було  досягнуто  згоди,  розв'язуються  відповідно
до чинного законодавства.

6.3. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за Договором
повинні бути розглянуті  Сторонами  протягом  20  днів  з  моменту
отримання претензій.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір  набирає  чинності  з  моменту  підписання  його
Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих за Договором
зобов'язань, але не пізніше "___" ____________ 20__ р.

7.2. Договір   укладено  і  підписано  у  п'яти  оригінальних
примірниках,  що мають однакову юридичну силу  (один  примірник  -
Виконавцю, чотири примірника - Замовнику).

7.3. Закінчення   строку   Договору   не   звільняє   Сторони
від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії
Договору.

8. Інші умови

8.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються
законодавством.

8.2. Після  підписання  Договору  всі  попередні   переговори
за ним,  листування,  попередні  договори,  протоколи  про  наміри
та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін  з  питань,
що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але
можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

8.3. Сторони несуть повну  відповідальність  за  правильність
вказаних ними  у  Договорі  реквізитів та зобов'язуються своєчасно
у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну,  а у разі
неповідомлення   несуть   ризик   настання   пов'язаних   із   ним
несприятливих наслідків.

8.4. Усі виправлення в тесті  Договору  мають  юридичну  силу
лише  за  умови  взаємного  засвідчення  представниками  Сторін за
Договором у кожному окремому випадку.

9. Юридичні адреси, банківські реквізити Сторін

Замовник:                            Виконавець:

Міністерство культури України,       ____________________________
ЄДРПОУ 37535703                      ____________________________
01601, м. Київ,                      ____________________________
вул. І.Франка, 19                    ____________________________
Державна казначейська
служба України МФО 820172            Рахунок за КПКВК ___________
Особовий рахунок 90713180000001      N __________ МФО ___________

10. Підписи Сторін

Від Замовника                        Від Виконавця

____________________________         ____________________________

____________________________         ____________________________
(посада керівника або іншої          (посада керівника або іншої
уповноваженої особи)                 уповноваженої особи)

____________________________         ____________________________
(П.І.Б. посадової особи)             (П.І.Б. посадової особи)

М.П.                                 М.П.

Додаток 2
до наказу Міністерства
культури України
06.09.2011  N 706/0/16-11

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
на організацію та проведення гастрольного заходу

м. Київ         N _______________      "___" ____________ 20__ р.

Міністерство культури України,  що у подальшому іменується як
Замовник, в особі ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника або уповноваженої особи)

що діє  на  підставі  Положення про Міністерство культури України,
затвердженого Указом Президента  України  від  06.04.2011  N  388,
з однієї сторони, і ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(найменування гастролера)

названий у подальшому Виконавець, в особі ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника або іншої уповноваженої особи)

що діє на підставі _______________________________________________

__________________________________________________________________
(найменування установчого документа,
номер та дата його реєстрації)

з другої сторони, в подальшому разом - Сторони, уклали цей договір
на організацію та проведення гастрольного заходу (далі -  Договір)
про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання
здійснити на загальнодержавному рівні  організацію  та  проведення
гастрольного заходу - ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(вказується повна назва гастрольного заходу
згідно наказу Мінкультури)

1.2. Місце  та  дата  проведення  гастрольного заходу (у разі
наявності вказати підготовчо-завершальний  період)  відповідно  до
Графіка  проведення гастрольного заходу,  затвердженого Виконавцем
(до Графіка проведення гастрольного заходу можуть вноситись зміни,
які затверджуються Замовником), __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(зазначаються населені пункти, в яких буде здійснюватись
гастрольний захід та строки його проведення)

1.3. Витрати  на  організацію  та   проведення   гастрольного
заходу, визначені Виконавцем становлять __________________________

__________________________________________________________________
(сума вказується цифрами і прописом, в тис.грн.)

1.4. Доходи від проведення гастрольного заходу становлять ___

__________________________________________________________________
(сума вказується цифрами і прописом, в тис.грн.)

1.5. Витрати   на   організацію  та  проведення  гастрольного
заходу, визначені Замовником (в т.ч. ПДВ), відповідно до кошторису
витрат, що є невід'ємною частиною Договору становлять ____________

__________________________________________________________________
(сума вказується цифрами і прописом, в тис.грн.)

1.6. Джерела   оплати   витрат  за  пунктом  1.5  Договору  -
за рахунок асигнувань,  передбачених Міністерству культури України
у  Державному  бюджеті  України   на ___________ рік  за     КПКВК
"_______________________________________________________________".

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. Передбачити  асигнування  на організацію та проведення
гастрольного заходу, зазначеному у пункті 1.1 розділу 1 Договору.

2.1.2. Відкрити    асигнування   Виконавцю   на   організацію
та проведення  гастрольного  заходу  в  межах   суми,   визначеної
у пункті  1.5  розділу 1 Договору,  в такому порядку (зазначається
відповідний спосіб проведення розрахунків):

після проведення   гастрольного   заходу  і  подання  звітних
документів із врахуванням перерахунку на фактичні витрати,  які не
перевищують суму, обумовлену Договором;

або поетапної оплати ________________________________________

__________________________________________________________________
(зазначаються умови і порядок здійснення оплати)

2.1.3. Перевіряти цільове використання коштів, що виділяється
Замовником для організації та проведення гастрольного заходу.

2.1.4. Прийняти   акт   виконаних   робіт   та   копії   усіх
розрахункових   документів   відповідно   до   вимог  встановлених
відповідним наказом Мінкультури.

2.2. Виконавець зобов'язаний:

2.2.1. У  межах  строку,  визначеного  пунктом  1.2 розділу 1
Договору здійснити організацію та проведення  гастрольного  заходу
відповідно    до    Графіка    проведення   гастрольного   заходу,
затвердженого Замовником.

2.2.2. При  виникненні  обставин,  що перешкоджають належному
виконанню  своїх  зобов'язань  згідно   з   Договором,   терміново
повідомити про це Замовника.

2.2.3. Використати виділені Замовником кошти на підготовку та
проведення   гастрольного  заходу  у  місячний  термін  з  дня  їх
надходження на рахунок Виконавця, та після проведення гастрольного
заходу   до  _____________________________  подати  Замовнику  акт
виконаних робіт,  погоджений заступником  Міністра  відповідно  до
розподілу  обов'язків,  виконавчий  кошторис витрат з постатейними
витратами та належним чином завіреними копіями усіх  первинних  та
розрахункових   документів.   У  разі  необхідності,  у  визначені
Замовником терміни,  Виконавець подає  проміжковий  акт  виконаних
робіт,  погоджений  заступником  Міністра  відповідно до розподілу
обов'язків,  проміжковий виконавчий кошторис витрат з постатейними
витратами  та  належним чином завіреними копіями усіх первинних та
розрахункових документів.

Документи, зазначені  у  підпункті 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2
Договору подаються Замовнику в порядку, передбаченому Мінкультури.

2.2.4. Після    реалізації   гастрольного   заходу   подавати
Замовнику квартальні та  річну  фінансову  та  бюджетну  звітності
в паперовому вигляді та на електронних носіях.

2.2.5. Повернути Замовнику у  місячний  термін  невикористані
кошти,  що  були  виділені  Замовником Виконавцю на організацію та
проведення гастрольного заходу, у разі, якщо вони залишилися після
проведення гастрольного заходу.

2.2.6. Бюджетні кошти,  виділені  Замовником  на  організацію
та проведення    гастрольного    заходу,    використати   виключно
за призначенням,  відповідно до кошторису витрат, що є невід'ємною
частиною Договору та Графіка проведення гастрольного заходу.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У  випадку  порушення  своїх  зобов'язань  за  Договором
Сторони несуть відповідальність,  визначену  Договором  та  чинним
законодавством.  Порушенням  зобов'язання  є  його невиконання або
неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом зобов'язання.

3.2. У  разі  невикористання  Виконавцем  виділених бюджетних
коштів на організацію та проведення гастрольного  заходу  протягом
місяця  з  дня  їх  надходження  на  рахунок  Виконавця  до  нього
застосовується  штрафна  санкція  -  неустойка  у  розмірі  однієї
облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, в
який вона сплачується,  від суми невикористаних у строк коштів  за
кожний день прострочення терміну використання коштів.

3.3. У разі використання не за призначенням коштів, виділених
Замовником  на  організацію  та  проведення  гастрольного  заходу,
Виконавець   повинен   повернути   їх   Замовнику   з  урахуванням
встановленого  індексу  інфляції  за  весь   час,   що   передував
поверненню коштів.

3.4. У   разі   порушення  умов  підпунктів  2.2.3  та  2.2.4
пункту 2.2 розділу 2 Договору до Виконавця застосовується  штрафна
санкція - неустойка у розмірі 100%  від суми коштів,  передбаченої
підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Договору.

3.5. Сплата  Виконавцем  штрафної  санкції  (санкцій)  згідно
цього  розділу  Договору  не  звільняє  його  від  виконання своїх
обов'язків за Договором.

4. Форс-мажорні обставини

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення
обставин  непереборної  сили  (форс-мажорні  обставини),  які   не
існували  під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін,
а саме:  пожежі,  стихійні лиха (злива,  град,  гроза,  землетрус,
ожеледь),  військові дії,  блокади,  страйки,  аварії, катастрофи,
епідемії,  епізоотії,  інші небезпечні події, а також акти органів
державної влади, якщо ці обставини вплинули на виконання Договору.
При цьому термін виконання зобов'язань за Договором  продовжується
на час, протягом якого діятимуть вказані в цьому пункті обставини,
але не більше 90 днів. Перелік форс-мажорних обставин, які вказані
в цьому пункті, не є вичерпним.

4.2. Належним доказом указаних вище обставин та їх тривалості
є відповідний документ,  який підтверджується  Торгово-промисловою
палатою України.

4.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором
унаслідок дії обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж
протягом  5  (п'яти)  календарних  днів  з  моменту  їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону  у  письмовій  формі.  Повідомлення
повинне  містити  дані про настання та характер обставин та про їх
можливі наслідки.

4.4. Якщо обставини непереборної сили тривають більше  одного
місяця,  кожна  із Сторін може в односторонньому порядку розірвати
Договір.  У разі попередньої оплати Виконавець повертає  Замовнику
кошти,  що  були  перераховані Замовником в обсязі,  визначеному у
підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Договору протягом трьох  днів
з дня розірвання Договору.

5. Зміна умов Договору

5.1. Умови  Договору  мають  однакову  юридичну силу для обох
Сторін.

5.2. За згодою Сторін до Договору можуть бути  включені  інші
умови.

5.3. Жодна  із  Сторін  Договору не має права змінювати умови
Договору,  а також  передавати  своє  право  за  Договором  третій
стороні без письмової згоди на другої Сторони.

5.4. Якщо  інше  прямо  не  передбачено  Договором або чинним
законодавством, зміни  у  Договір  можуть  бути   внесені   тільки
за домовленістю   Сторін,   яка   оформлюється  додатковою  угодою
до Договору.

5.5. Зміни у Договір набирають чинності з  моменту  належного
оформлення  Сторонами  відповідної  додаткової  угоди до Договору,
якщо інше  не  встановлено  у  самій  додатковій  угоді,  Договорі
або у чинному законодавстві.

5.6. Якщо  інше  прямо  не  передбачено  Договором або чинним
законодавством, Договір    може     бути     розірваний     тільки
за домовленістю   Сторін,   яка   оформлюється  додатковою  угодою
до Договору.

5.7. Договір  вважається  розірваним  з   моменту   належного
оформлення  Сторонами  відповідної  додаткової  угоди до Договору,
якщо інше  не  встановлено  у  самій  додатковій  угоді,  Договорі
або у чинному законодавстві.

5.8. Одностороннє    розірвання    Договору    можливе   лише
у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством.

6. Порядок вирішення

6.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони
зобов'язуються   вирішувати   їх   шляхом   взаємних  переговорів,
консультацій, обміну листами.

6.2. Усі спірні питання,  що виникають між Сторонами Договору
і щодо  яких  не  було  досягнуто згоди,  розв'язуються відповідно
до чинного законодавства.

6.3. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за Договором
повинні  бути  розглянуті  Сторонами  протягом  20  днів з моменту
отримання претензій.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір  набирає  чинності  з  моменту  підписання  його
Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих за Договором
зобов'язань, але не пізніше "___" ___________ 20__ р.

7.2. Договір  укладено  і  підписано  у  п'яти   оригінальних
примірниках,  що  мають  однакову  юридичну силу (один примірник -
Виконавцю, чотири примірника - Замовнику).

8. Інші умови

8.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються
законодавством України.

8.2. Після  підписання  Договору  всі попередні переговори за
ним,  листування,  попередні договори,  протоколи  про  наміри  та
будь-які  інші усні або письмові домовленості Сторін з питань,  що
так чи інакше стосуються Договору,  втрачають юридичну  силу,  але
можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

8.3. Сторони  несуть  повну  відповідальність за правильність
вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно  у
письмовій  формі  повідомляти іншу Сторону про їх зміну,  а у разі
неповідомлення   несуть   ризик   настання   пов'язаних   із   ним
несприятливих наслідків.

8.4. Усі  виправлення  в  тексті Договору мають юридичну силу
лише за  умови  взаємного  засвідчення  представниками  Сторін  за
Договором у кожному окремому випадку.

9. Юридичні адреси, банківські реквізити Сторін

Замовник:                            Виконавець:

Міністерство культури України,       ____________________________
ЄДРПОУ 37535703                      ____________________________
01601, м. Київ,                      ____________________________
вул. І.Франка, 19                    ____________________________
Державна казначейська
служба України МФО 820172            Рахунок за КПКВК ___________
Особовий рахунок 90713180000001      N __________ МФО ___________

10. Підписи Сторін

Від Замовника:                       Від Виконавця:

____________________________         ____________________________

____________________________         ____________________________
(посада керівника або іншої          (посада керівника або іншої
уповноваженої особи)                 уповноваженої особи)

____________________________         ____________________________
(П.І.Б. посадової особи)             (П.І.Б. посадової особи)

М.П.                                 М.П.