5.11 Про затвердження форм звітності | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

5.11 Про затвердження форм звітності

Article without translation

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.09.2007  N 60

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2007 р.
за N 1115/14382

Про затвердження форм звітності
(адміністративні дані) N 7-НК "Звіт про діяльність
клубних закладів", N 7-НК (зведена) "Зведений звіт
про діяльність клубних закладів" та Інструкцій
щодо їх заповнення

Відповідно до  статей  1  та  16 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) і статей 19 та 19-1  Закону  України  "Про
інформацію"  ( 2657-12 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форми звітності (адміністративні дані)  N  7-НК
"Звіт про діяльність клубних закладів", N 7-НК (зведена) "Зведений
звіт про  діяльність  клубних  закладів"  та  Інструкції  щодо  їх
заповнення ( z1116-07 ), що додаються.

2. Поширити форми N 7-НК, N 7-НК (зведена) та Інструкції щодо
їх заповнення  ( z1116-07 )  на  клубні  заклади,  розташовані  на
території України, незалежно від підпорядкування.

3. Увести  форми N 7-НК та N 7-НК (зведена) у дію,  починаючи
зі звіту за 2007 рік.

4. Установити такий  порядок  подання  звітності  за  формами
N 7-НК, N 7-НК (зведена):

4.1. Клубні   заклади,   які  належать  до  сфери  управління
районних (міських) відділів культури і туризму, інших міністерств,
відомств і організацій, системи профспілок, подають звіт за формою
N 7-НК відповідним районним (міським) відділам культури і туризму.

4.2. Районні (міські)  відділи  культури  і  туризму  зведену
інформацію  про  заклади  системи  Міністерства культури і туризму
України за формою N 7-НК та зведену  інформацію  про  всі  заклади
незалежно від  підпорядкування  за формою N 7-НК (зведена) подають
Міністерству  культури  і  мистецтв  Автономної  Республіки  Крим,
Головному   управлінню   культури  і  мистецтв  Київської  міської
державної адміністрації,  управлінням культури і туризму  обласних
та Севастопольської міської державних адміністрацій,  відповідному
відділу статистики.

4.3. Міністерство культури і мистецтв  Автономної  Республіки
Крим,  Головне  управління  культури  і мистецтв Київської міської
державної адміністрації, управління культури і туризму обласних та
Севастопольської    міської    державних   адміністрацій   зведену
інформацію про заклади системи  Міністерства  культури  і  туризму
України  за  формою  N  7-НК та зведену інформацію про всі заклади
незалежно від підпорядкування за формою N 7-НК  (зведена)  подають
Міністерству  культури  і  туризму України та Головному управлінню
статистики в  Автономній  Республіці  Крим,  Головному  управлінню
статистики  Київської міської державної адміністрації,  управлінню
статистики  Севастопольської   міської   та   обласних   державних
адміністрацій.

4.4. Міністерство   культури   і   туризму   України  зведену
інформацію про заклади системи  Міністерства  культури  і  туризму
України  за  формою  N  7-НК та зведену інформацію про всі заклади
України за формою N 7-НК (зведена) подають в Україні  та  регіонах
Державному   комітету   статистики   України   в  електронному  та
друкованому вигляді.

5. Управлінню фінансування,  обліку та звітності  (Жук  В.В.)
довести  наказ  МКТ  від  18.09.2007  N  60 "Про затвердження форм
звітності  N  7-НК  "Звіт про діяльність клубних закладів", N 7-НК
(зведена)  "Зведений  звіт  про  діяльність  клубних  закладів" та
Інструкцій  щодо  їх заповнення" до відома Міністерства культури і
мистецтв Автономної Республіки Крим, Головного управління культури
і  мистецтв  Київської  міської державної адміністрації, управлінь
культури  і туризму обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій.

6. Управлінню  фінансування,  обліку  та звітності (Жук В.В.)
спільно  з  управлінням  нормативно-правової  та  кадрової  роботи
(Петасюк  Л.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03.10.92 N 493  (  493/92  )  "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".

7. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Богомолова А.Г.

Міністр                                             Ю.П.Богуцький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
статистики України                                  О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
18.09.2007  N 60

Звітність

ЗВІТ
про діяльність клубного закладу
за 20__ рік

------------------------------------------------------------------

|                 Подають                 |    Терміни подання   |     Форма N 7-НК

|-----------------------------------------+----------------------|

|Клубні заклади, які належать до сфери    |     до 25 січня      |      ЗАТВЕРДЖЕНО

|управління районних (міських) відділів   |                      |         Наказ

|культури і туризму, інших міністерств,   |                      | Міністерства культури

|відомств і організацій, системи          |                      |   і туризму України

|профспілок, - районним (міським) відділам|                      |    18.09.2007 N 60

|культури і туризму                       |                      |    за узгодженням

|-----------------------------------------+----------------------|    з Держкомстатом

|Районні (міські) відділи культури і      |     до 26 лютого     |

|туризму зведену інформацію про заклади   |                      |

|системи Міністерства культури і туризму  |                      |

|України - Міністерству культури і        |                      |

|мистецтв Автономної Республіки Крим,     |                      |

|Головному управлінню культури і мистецтв |                      |

|Київської міської державної              |                      |

|адміністрації, управлінням культури і    |                      |

|туризму обласних та Севастопольської     |                      |

|міської державних адміністрацій та       |                      |

|відповідному відділу статистики          |                      |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Міністерство культури і мистецтв         |     до 28 лютого     |

|Автономної Республіки Крим, Головне      |                      |

|управління культури і мистецтв Київської |                      |

|міської державної адміністрації,         |                      |

|управління культури і туризму обласних   |                      |

|та Севастопольської міської державних    |                      |

|адміністрацій зведену інформацію про     |                      |

|заклади системи Міністерства культури і  |                      |

|туризму України - Міністерству культури і|                      |

|туризму України та Головному управлінню  |                      |

|статистики в Автономній Республіці Крим, |                      |

|Головному управлінню статистики          |                      |

|Київської міської державної              |                      |

|адміністрації, управлінням статистики    |                      |

|Севастопольської міської та обласних     |                      |

|державних адміністрацій                  |                      |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Міністерство культури і туризму          |     до 15 березня    |

|України зведену інформацію про заклади   |                      |

|системи Міністерства культури і туризму  |                      |

|України та регіонах - Державному комітету|                      |

|статистики України                       |                      |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Респондент                                                      |

|                                                                |

|Найменування/ім'я _____________________________________________ |

|                                                                |

|Місцезнаходження / місце проживання ___________________________ |

|_______________________________________________________________ |

| (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район,  |

|        населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,           |

|_______________________________________________________________ |

|              N будинку/корпусу, N квартири, офісу)             |

|                                                                |

|Підпорядкування/відомство _____________________________________ |

------------------------------------------------------------------

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

------------------------------------------------------------------

|          | N  |    Характеристика  | Технічний стан  |Кількість|

|          |ряд-|      приміщень     |                 | місць у |

|          | ка |--------------------+-----------------|лекційних|

|          |    |усьо-|спеці-|присто-| потребує | ава- |залах та |

|          |    | го  |ально |соване |  капі-   |рійний|залах для|

|          |    |     | побу-|       | тального |      |глядачів |

|          |    |     |доване|       | ремонту  |      |         |

|----------+----+-----+------+-------+----------+------+---------|

|    А     |  Б |  1  |  2   |   3   |     4    |  5   |    6    |

|----------+----+-----+------+-------+----------+------+---------|

|Клубний   | 01 |     |      |       |          |      |         |

|заклад    |    |     |      |       |          |      |         |

|----------+----+-----+------+-------+----------+------+---------|

|У т.ч. у  | 02 |     |      |       |          |      |         |

|сільській |    |     |      |       |          |      |         |

|місцевості|    |     |      |       |          |      |         |

------------------------------------------------------------------

2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          | N  |                   Дозвіллєві об'єкти                 |                       Технічна оснащеність                      | Комп- |

|          |ряд-|------------------------------------------------------|                                                                 | лекти |

|          | ка |усьо-|                     з них                      |                                                                 | музич-|

|          |    | го  |------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|  них  |

|          |    |     | кіно-|танцю-|відео-| спор- |дитячі |примі-|інші|кіно-| теле-| ігрові  |відео-| аудіо-|кіно-,| розмно-| авто-|інші|інстру-|

|          |    |     | кон- |вальні|салони| тивні |ігрові |щення |    |уста-|візори|автомати,|магні-|техніка|відео-|жувальна|транс-|    |ментів |

|          |    |     |цертні| зали |      |об'єкти|кімнати| для  |    |новки|      | комп'ю- |тофони|       |камери|техніка | порт |    |       |

|          |    |     | зали |      |      |       |       |гурт- |    |     |      |  тери   |      |       |      |        |      |    |       |

|          |    |     |      |      |      |       |       |кової |    |     |      |         |      |       |      |        |      |    |       |

|          |    |     |      |      |      |       |       |роботи|    |     |      |         |      |       |      |        |      |    |       |

|----------+----+-----+------+------+------+-------+-------+------+----+-----+------+---------+------+-------+------+--------+------+----+-------|

|    А     | Б  |  1  |  2   |  3   |  4   |   5   |   6   |  7   |  8 |  9  |  10  |   11    |  12  |   13  |  14  |   15   |  16  | 17 |  18   |

|----------+----+-----+------+------+------+-------+-------+------+----+-----+------+---------+------+-------+------+--------+------+----+-------|

|Усього    | 01 |     |      |      |      |       |       |      |    |     |      |         |      |       |      |        |      |    |       |

|----------+----+-----+------+------+------+-------+-------+------+----+-----+------+---------+------+-------+------+--------+------+----+-------|

|в т.ч. у  | 02 |     |      |      |      |       |       |      |    |     |      |         |      |       |      |        |      |    |       |

|сільській |    |     |      |      |      |       |       |      |    |     |      |         |      |       |      |        |      |    |       |

|місцевості|    |     |      |      |      |       |       |      |    |     |      |         |      |       |      |        |      |    |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. КЛУБНІ ФОРМУВАННЯ ТА МАЙСТРИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|           | N  | Разом |                                       Клубні формування                                      | Майстри|

|           |ряд-|клубних|----------------------------------------------------------------------------------------------| образо-|

|           | ка | форму-|любительські|          колективи художньої творчості           | кіно-|диско-|фіз-  |кур-|інші|творчого|

|           |    | вань  | об'єднання |--------------------------------------------------| фото-| теки |куль- | си |    |та деко-|

|           |    |       |та клуби за |усьо-|               у тому числі                 |студії|      |турно-|    |    |ративно-|

|           |    |       | інтересами | го  |--------------------------------------------|      |      |оздо- |    |    |приклад-|

|           |    |       |            |     |оркестрові|вокаль-| хорео-|пісні|теат- |інші|      |      |ровчі |    |    |  ного  |

|           |    |       |            |     | та інші  |  но-  |графіч-|  і  |ральні|    |      |      |      |    |    |мистецт-|

|           |    |       |            |     | інстру-  |хорові |  ні   |танцю|      |    |      |      |      |    |    |   ва   |

|           |    |       |            |     |ментальні |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|-----------+----+-------+------------+-----+----------+-------+-------+-----+------+----+------+------+------+----+----+--------|

|     А     |  Б |   1   |      2     |  3  |     4    |   5   |   6   |  7  |  8   |  9 |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 |   15   |

|-----------+----+-------+------------+-----+----------+-------+-------+-----+------+----+------+------+------+----+----+--------|

|Клубні     | 01 |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|формування |    |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|-----------+----+-------+------------+-----+----------+-------+-------+-----+------+----+------+------+------+----+----+--------|

|з них для  | 02 |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|дітей      |    |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|-----------+----+-------+------------+-----+----------+-------+-------+-----+------+----+------+------+------+----+----+--------|

|Учасники   | 03 |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|клубних    |    |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|формувань  |    |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|-----------+----+-------+------------+-----+----------+-------+-------+-----+------+----+------+------+------+----+----+--------|

|з них діти | 04 |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|-----------+----+-------+------------+-----+----------+-------+-------+-----+------+----+------+------+------+----+----+--------|

|Із званням | 05 |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|"народний" |    |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|-----------+----+-------+------------+-----+----------+-------+-------+-----+------+----+------+------+------+----+----+--------|

|Із званням | 06 |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

|"зразковий"|    |       |            |     |          |       |       |     |      |    |      |      |      |    |    |        |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ

-------------------------------------------------------------------------------

|            | N  | Культурно-|  Вистави, концерти   |  Виставки  |Інші|Усього|

|            |ряд-|освітні та |----------------------|декоративно-|    |(сума |

|            | ка |розважальні|художньої |професійних|прикладного |    |  гр. |

|            |    |  заходи   |самодіяль-|колективів | мистецтва  |    | 1-5) |

|            |    |           |  ності   |           |            |    |      |

|------------+----+-----------+----------+-----------+------------+----+------|

|      А     |  Б |     1     |    2     |     3     |      4     |  5 |  6   |

|------------+----+-----------+----------+-----------+------------+----+------|

|Усього      | 01 |           |          |           |            |    |      |

|проведено   |    |           |          |           |            |    |      |

|------------+----+-----------+----------+-----------+------------+----+------|

|з них для   | 02 |           |          |           |            |    |      |

|дітей       |    |           |          |           |            |    |      |

|------------+----+-----------+----------+-----------+------------+----+------|

|Кількість   | 03 |           |          |           |            |    |      |

|відвідувачів|    |           |          |           |            |    |      |

|------------+----+-----------+----------+-----------+------------+----+------|

|з них дітей | 04 |           |          |           |            |    |      |

-------------------------------------------------------------------------------

5. ГРУПА З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          | N  |  Кількість клубних |             Чисельність працівників клубного закладу              |

|          |ряд-|  закладів у групах |                                                                   |

|          | ка |   з оплати праці   |                                                                   |

|          |    |--------------------+-------------------------------------------------------------------|

|          |    | 1 | 2 | 3 | 4 |поза|усьо-|з них ті,|  працівники, які  |  з графи 8 мають   |зі стажем |

|          |    |   |   |   |   |гру-| го  |що фінан-|    забезпечують   |       освіту       |культурно-|

|          |    |   |   |   |   |пою |     | суються | культурно-освітню |--------------------| освітньої|

|          |    |   |   |   |   |    |     |з бюджету|    діяльність     |повну|базову|неповну|   роботи |

|          |    |   |   |   |   |    |     |         |                   | вищу| вищу |  вищу |   понад  |

|          |    |   |   |   |   |    |     |         |-------------------+-----+------+-------|  5 років |

|          |    |   |   |   |   |    |     |         |усього|з них ті, що|усьо-|усього|усього |          |

|          |    |   |   |   |   |    |     |         |  (з  |фінансуються| го  |      |       |          |

|          |    |   |   |   |   |    |     |         |гр. 6)| з бюджету  |     |      |       |          |

|----------+----+---+---+---+---+----+-----+---------+------+------------+-----+------+-------+----------|

|     А    |  Б | 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |  6  |    7    |  8   |      9     |  10 |  11  |  12   |    13    |

|----------+----+---+---+---+---+----+-----+---------+------+------------+-----+------+-------+----------|

|  Усього  | 01 |   |   |   |   |    |     |         |      |            |     |      |       |          |

| закладів |    |   |   |   |   |    |     |         |      |            |     |      |       |          |

| культури |    |   |   |   |   |    |     |         |      |            |     |      |       |          |

|----------+----+---+---+---+---+----+-----+---------+------+------------+-----+------+-------+----------|

|у т.ч. у  | 02 |   |   |   |   |    |     |         |      |            |     |      |       |          |

|сільській |    |   |   |   |   |    |     |         |      |            |     |      |       |          |

|місцевості|    |   |   |   |   |    |     |         |      |            |     |      |       |          |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник (власник) ____________________      ____________________
(підпис)                 (П.І.Б.)

Виконавець ____________________________
(П.І.Б.)

Телефон __________, факс __________, електронна пошта ___________

Начальник управління
фінансування, обліку
та звітності                                              В.В.Жук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
18.09.2007  N 60

Звітність

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про діяльність клубних закладів
за 20__ рік

------------------------------------------------------------------

|                     Подають                    |Терміни подання|     Форма N 7-НК

|------------------------------------------------+---------------|       (зведена)

|Районні (міські) відділи культури і туризму     | до 26 лютого  |

|зведену інформацію про всі заклади незалежно    |               |      ЗАТВЕРДЖЕНО

|від підпорядкування - Міністерству культури     |               |         Наказ

|і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному|               | Міністерства культури

|управлінню культури і мистецтв Київської міської|               |   і туризму України

|державної адміністрації, управлінням культури і |               |    18.09.2007 N 60

|туризму обласних та Севастопольської міської    |               |    за узгодженням

|державних адміністрацій, відповідному відділу   |               |    з Держкомстатом

|статистики                                      |               |

|------------------------------------------------+---------------|

|Міністерство культури і мистецтв Автономної     | до 28 лютого  |

|Республіки Крим, Головне управління культури    |               |

|і мистецтв Київської міської державної          |               |

|адміністрації, управління культури і туризму    |               |

|обласних та Севастопольської міської державних  |               |

|адміністрацій зведену інформацію про всі заклади|               |

|незалежно від підпорядкування - Міністерству    |               |

|культури і туризму України та Головному         |               |

|управлінню статистики в Автономній Республіці   |               |

|Крим, Головному управлінню статистики Київської |               |

|міської державної адміністрації, управлінню     |               |

|статистики Севастопольської міської та обласних |               |

|державних адміністрацій                         |               |

|------------------------------------------------+---------------|

|Міністерство культури і туризму України зведену |до 15 березня  |

|інформацію про всі заклади України та регіони - |               |

|Державному комітету статистики України          |               |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Респондент                                                      |

|                                                                |

|Найменування/ім'я _____________________________________________ |

|                                                                |

|Місцезнаходження / місце проживання ___________________________ |

|_______________________________________________________________ |

| (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район,  |

|         населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,          |

|_______________________________________________________________ |

|             N будинку/корпусу, N квартири/офісу)               |

------------------------------------------------------------------

1. МЕРЕЖА КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    Розподіл    | N  |   Кількість   |           Із загальної кількості закладів            |Кількість місць |   Чисельність  |

|  закладів за   |ряд-|   закладів    |                                                      |  у залах для   |працівників, які|

|підпорядкуванням| ка |               |                                                      |  глядачів та в |  забезпечують  |

|                |    |               |                                                      | лекційних залах|   культурно-   |

|                |    |               |                                                      |                |    освітню     |

|                |    |               |                                                      |                |   діяльність   |

|                |    |---------------+------------------------------------------------------+----------------+----------------|

|                |    |усьо-| з них у |перебувають|потребують| з них у |перебувають| з них у |усьо-|  з них у |усьо-|  з них у |

|                |    | го  |сільській|у пристосо-| капіталь-|сільській|     у     |сільській| го  |сільській | го  |сільській |

|                |    |     |  місце- |   ваному  |   ного   |  місце- |аварійному |  місце- |     |місцевості|     |місцевості|

|                |    |     |  вості  | приміщенні| ремонту  |  вості  |   стані   |  вості  |     |          |     |          |

|----------------+----+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+---------+-----+----------+-----+----------|

|       А        |  Б |  1  |    2    |     3     |    4     |    5    |     6     |    7    |  8  |    9     | 10  |    11    |

|----------------+----+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+---------+-----+----------+-----+----------|

|Системи         | 01 |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|Міністерства    |    |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|культури і      |    |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|туризму України |    |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|----------------+----+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+---------+-----+----------+-----+----------|

|Інших           | 02 |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|міністерств,    |    |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|відомств і      |    |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|організацій     |    |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

|----------------+----+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+---------+-----+----------+-----+----------|

|Усього          | 03 |     |         |           |          |         |           |         |     |          |     |          |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. КЛУБНІ ФОРМУВАННЯ І МАЙСТРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО
ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

-----------------------------------------------------------------------------

|Найменування| N  |   Клубні  | Учасники  |  З гр. 1   |У них|    Майстри   |

|  показника |ряд-| формування| клубних   |   число    |учас-|образотворчого|

|            | ка |           | формувань | колективів |ників|      та      |

|            |    |-----------+-----------|аматорського|     | декоративно- |

|            |    |усьо-|з них|усьо-|з них| мистецтва  |     | прикладного  |

|            |    | го  |дітей| го  |дітей|            |     |  мистецтва   |

|------------+----+-----+-----+-----+-----+------------+-----+--------------|

|      А     |  Б |  1  |  2  |  3  |  4  |      5     |  6  |      7       |

|------------+----+-----+-----+-----+-----+------------+-----+--------------|

|Системи     | 01 |     |     |     |     |            |     |              |

|Міністерства|    |     |     |     |     |            |     |              |

|культури і  |    |     |     |     |     |            |     |              |

|туризму     |    |     |     |     |     |            |     |              |

|України     |    |     |     |     |     |            |     |              |

|------------+----+-----+-----+-----+-----+------------+-----+--------------|

|Інших       | 02 |     |     |     |     |            |     |              |

|міністерств,|    |     |     |     |     |            |     |              |

|відомств і  |    |     |     |     |     |            |     |              |

|організацій |    |     |     |     |     |            |     |              |

|------------+----+-----+-----+-----+-----+------------+-----+--------------|

|Разом       | 03 |     |     |     |     |            |     |              |

-----------------------------------------------------------------------------

3. КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ

------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування| N  |Культурно- |    Вистави, концерти   |  Виставки  |Інші|Загальна |

| показника  |ряд-|освітні та |------------------------|декоративно-|    |кількість|

|            | ка |розважальні|аматорського|професійних|прикладного |    |   (гр.  |

|            |    |  заходи   | мистецтва  |колективів | мистецтва  |    |   1-5)  |

|------------+----+-----------+------------+-----------+------------+----+---------|

|      А     | Б  |     1     |      2     |     3     |      4     |  5 |    6    |

|------------+----+-----------+------------+-----------+------------+----+---------|

|Усього      | 01 |           |            |           |            |    |         |

|проведено   |    |           |            |           |            |    |         |

|------------+----+-----------+------------+-----------+------------+----+---------|

|з них для   | 02 |           |            |           |            |    |         |

|дітей       |    |           |            |           |            |    |         |

|------------+----+-----------+------------+-----------+------------+----+---------|

|Кількість   | 03 |           |            |           |            |    |         |

|відвідувачів|    |           |            |           |            |    |         |

|------------+----+-----------+------------+-----------+------------+----+---------|

|з них дітей | 04 |           |            |           |            |    |         |

------------------------------------------------------------------------------------

Керівник   ____________________________      ____________________
(підпис)                       (П.І.Б.)

Виконавець ____________________________
(П.І.Б.)

Телефон __________, факс __________, електронна пошта ___________

Начальник управління
фінансування, обліку
та звітності                                              В.В.Жук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
18.09.2007  N 60

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2007 р.
за N 1115/14382

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 7-НК
"Звіт про діяльність клубних закладів"

1. Загальні положення

1.1. Звіт  за  формою  N  7-НК  "Звіт  про діяльність клубних
закладів" (далі - форма N  7-НК)  поширюється  на  клубні  заклади
незалежно   від  підпорядкування,  які  розташовані  на  території
України.

1.2. Форму N 7-НК складають клубні заклади:

- незалежно  від  підпорядкування,  які  працювали у звітному
році;

- тимчасово  закриті з будь-яких причин (ремонт тощо) на дату
складання звіту,  заповнюють відповідні показники за період  своєї
діяльності або на дату закриття закладу;

- закриті протягом усього звітного року з  будь-яких  причин,
подають  у звіті інформацію про персонал,  технічний стан закладу,
показники про роботу поза закладом (якщо проводилась). На вільному
місці  титульної сторінки бланка такі заклади роблять позначку "Не
працював протягом року з причини (указати причину)";

- ліквідовані протягом звітного року,  складають звіти за час
своєї діяльності з використанням матеріалів ліквідаційних комісій.

2. Порядок подання звіту

2.1. Форма N 7-НК складається відповідно до  цієї  Інструкції
та  подається  в  установлені  Міністерством  культури  і  туризму
України терміни.

2.2. Клубні  заклади,  які  належать  до   сфери   управління
районних (міських) відділів культури і туризму, інших міністерств,
відомств і організацій,  системи профспілок подають звіт за формою
N   7-НК   районним   (міським)  відділам  культури  і  туризму  в
установлений термін.

2.3. Районні (міські) відділи культури зведену інформацію про
заклади  системи  Міністерства  культури і туризму України подають
Міністерству  культури  і  мистецтв  Автономної  Республіки  Крим,
Головному   управлінню   культури  і  мистецтв  Київської  міської
державної адміністрації,  управлінням культури і туризму  обласних
та Севастопольської міської державних адміністрацій,  відповідному
відділу статистики в установлений термін з  поміткою  у  верхньому
правому  кутку  бланка  "зведена"  та  в  останньому рядку розділу
"респондент" з поміткою "системи МКТ".

2.4. Міністерство культури і мистецтв  Автономної  Республіки
Крим,  Головне  управління  культури  і мистецтв Київської міської
державної   адміністрації,   управління   культури    і    туризму
Севастопольської   міської  та  обласних  державних  адміністрацій
зведену інформацію про заклади  системи  Міністерства  культури  і
туризму  України  подають Міністерству культури і туризму України,
Головному управлінню  статистики  в  Автономній  Республіці  Крим,
Головному   управлінню   статистики  Севастопольської  міської  та
обласних державних адміністрацій  в установлений термін з поміткою
у верхньому правому  кутку бланка "зведена" та  в останньому рядку
розділу "респондент" з поміткою "системи МКТ".

2.5. Міністерство культури і туризму  України  подає  зведену
інформацію  про  заклади  системи  Міністерства культури і туризму
України  та  регіони  Державному  комітету  статистики  України  в
установлений термін.

2.6. Дані подаються в натуральних числах.

2.7. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.

2.8. Цифрові дані подаються за станом на кінець звітного року
на основі документації, що велась протягом року.

2.9. У формі заповнюються усі наявні графи.

2.10. Посадова особа,  що  підписує  звіт,  несе  персональну
відповідальність  за достовірність зазначених у ньому даних.  Звіт
скріплюється печаткою.

3. Заповнення розділу 1. "Загальні відомості"

3.1. У графі 1 проставляється кількість закладів культури.

3.2. У графах 2, 3 наводяться відповідні дані про приміщення,
у якому розташований клубний заклад.

3.3. У графах 4 та 5  зазначаються  дані  з  граф  2,  3  про
технічний  стан будівлі.  Якщо на період складання звіту в залі не
обладнані місця  глядачів,  кількість  місць  визначається  шляхом
поділу площі  (крім  зайнятої  сценою  чи  естрадою) на норматив -
0,65 кв.м на 1 місце.

4. Заповнення розділу 2
"Матеріально-технічна база"

4.1. У  розділі  "Дозвіллєві  об'єкти"  дані  графи 1 повинні
дорівнювати сумі граф 2-8.

4.2. У графі 8 указується кількість дозвіллєвих об'єктів, які
не  перераховані  в  графах 2-7 ( вітальні,  кафе,  салони,  літні
естради тощо).

4.3. У графах 9-17 указуються дані про техніку та обладнання.

4.4. У  графі  18  указуються  дані  про  комплекти  музичних
інструментів (духові, народні, естрадні та інші).

5. Заповнення розділу 3
"Клубні формування та майстри художньої творчості"

5.1. До  графи  1  рядка  01  уносяться  дані  всіх   клубних
формувань   (любительські   об'єднання  та  клуби  за  інтересами,
колективи художньої творчості, що діють у клубному закладі та його
філіалах)   на   кінець   звітного  року.  Дані  графи  1  повинні
дорівнювати сумі граф 2, 3, 10-14.

5.2. До графи 2 рядка 01 належать усі дані  про  любительські
об'єднання  та  клуби  за  інтересами,  що функціонують у клубному
закладі.  Дані  вносяться  на  основі   журналів   обліку   роботи
любительських  об'єднань з урахуванням чисельності учасників у них
(рядок 03).

5.3. Дані графи 3 рядка 01 дорівнюють підсумку граф 4-9.

5.4. У графі 4 рядка 01 наводяться дані про духові  оркестри,
оркестри народних інструментів, ансамблі народної музики, ансамблі
сопілкарів, "троїсті музики" тощо.

5.5. У  графі  5  рядка  01  зазначаються  дані  про   хорові
колективи академічного та народного співу, хорові капели та капели
бандуристів, вокальні ансамблі, ансамблі малих форм.

5.6. У графі 6 рядка 01  відображаються  дані  про  колективи
народного, естрадного, бального танцю тощо.

5.7. У  графі  7  рядка 01 наводяться дані про колективи,  до
складу яких входять хор,  інструментальний ансамбль або оркестр  і
танцювальна група та які мають спільну концертну програму.

5.8. У  графі  8  рядка  01  зазначаються дані про театральні
колективи всіх форм і жанрів.

5.9. У  графі  9  рядка  01  відображаються  дані  про   інші
колективи художньої творчості, які не ввійшли до граф 4-8.

5.10. У  графі  10  рядка  01  наводяться дані про аматорські
студії і гуртки, які займаються кіно-, відеозйомкою, фотослайдами.

5.11. У графі 11 рядка 01 відображаються  дані  про  постійні
творчі  колективи,  які проводять розважально-танцювальні заходи з
використанням аудіо- і відеоапаратури та світлотехнічних засобів.

5.12. У графі 12 рядка  01  зазначаються  дані  про  постійно
діючі колективи фізкультурно-оздоровчого напрямку.

5.13. У  графі  13  рядка  01  наводяться дані про навчальні,
постійно або сезонно діючі курси.

5.14. У графі 14 рядка 01 зазначаються постійно  або  сезонно
діючі колективи та курси , які не ввійшли до попередніх граф.

5.15. Рядки 02, 03, 04 всіх граф заповнюються на основі даних
журналів обліку. У рядку 02 виділяються дані про клубні формування
із загального числа клубних формувань графи 01 виключно для дітей.
У рядку 03 виділяються дані про учасників  клубних  формувань,  до
рядка 04 вносяться дані про дітей.

5.16.  До  графи  15  рядка  03  вносяться  дані про майстрів
ужиткового  мистецтва,  до  яких  належать:  гончарство,  вишивка,
різьбярство,   ткацтво,   килимарство,   лозоплетіння,   кераміка,
декоративний  розпис, аплікація соломкою, мережка, художня обробка
металу  і  каміння, інші види мистецтва та самодіяльних художників
(живопис, графіка тощо), які працюють у клубних закладах.

5.17. З графи 3 в рядки 05,  06 уносяться дані про  кількість
колективів  художньої  творчості,  що  мають звання "народний" для
дорослих та "зразковий" для дитячих,  а з графи 15 у  рядок  05  -
дані    про    почесні    звання    майстрів   образотворчого   та
декоративно-прикладного мистецтва.

6. Заповнення розділу 4
"Культурно-масові заходи"

6.1. До  розділу  вносяться  дані  відповідно  до  граф форми
звітності про культурно-масові  заходи,  які  проводились  клубним
закладом протягом усього року.

6.2. До графи 1 рядка 01 уносяться дані про культурно-освітні
та розважальні заходи (тематичні  масові  заходи,  театралізовані,
обрядові   дійства   та  свята,  фестивалі,  конференції,  лекції,
семінари, заходи за професійними та любительськими ознаками).

6.3. До графи 5 рядка 01 уносяться дані про  спортивно-масові
заходи, дискотеки, екскурсії, туристичні поїздки тощо.

6.4. До  графи  6  уноситься сума культурно-масових заходів з
граф 1-5.

7. Заповнення розділу 5
"Група з оплати праці та чисельність працівників"

7.1. У   графах   1-4   наводяться   дані   клубних  закладів
відповідної групи з оплати праці.

7.2. У графі  5  відображаються  дані  клубних  закладів,  що
перебувають поза групою.

7.3. У  графі  6  зазначаються  дані  про працівників клубних
закладів, що працювали на момент складання звіту.

7.4. До  графи  7  уносяться   дані   про   працівників,   що
фінансуються за рахунок відповідного бюджету.

7.5. У  графі  8 наводяться дані працівників із графи 6,  які
здійснюють  культурно-освітню   діяльність   (директор,   художній
керівник,  режисер,  балетмейстер, художник, хормейстер, диригент,
методист, керівник колективу, гуртка та ін.).

7.6. У   графах   10,   11,   12   відображається   кількість
працівників, які мають вищу освіту.

7.7. У  графі 10 з графи 8 виділяється кількість працівників,
які мають повну  вищу  освіту  з  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
"спеціаліст" або "магістр".

7.8. У графі 11 з графи 8 зазначається кількість працівників,
які мають базову вищу  освіту  з  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
"бакалавр".

7.9. У  графі 12 з графи 8 виділяється кількість працівників,
які мають неповну вищу освіту  з  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
"молодший спеціаліст".

7.10. У   графі   13   з   графи   8   виділяється  кількість
культурно-освітніх працівників,  які  працюють  у   галузі   понад
5 років.

Начальник управління
фінансування, обліку
та звітності                                              В.В.Жук

Публікації документа

Офіційний вісник України від 12.10.2007 — 2007 р., № 74, стор. 93, стаття 2768, код акта 41087/2007